Chia troll dota 2 s? c??i n??y

Thu?t s?các bảng đấu vòng loại world cup 2022 ?? xu?t

 • Shazam-Casino
  300% + 100 V??ng quay mi?n ph?? Ch?i
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Ch??o m?ng ti?n th??ng Ch?i
 • Bovada
  $ 3000 Ch??o m?ng ti?n th??ng Ch?i
C?p nh?t l?n cu?i: ng??y 5 th??ng 6 n?m 2017

Tr??n trang n??y

x88 game Ph?n th??ng Blackjack

Gi?i thi?u

T?i ?? th?y b?n phi??n b?n c??c b??n g?i l?? Bonus Blackjack trong nh?ng n?m qua. Nh?ng g?? h? ph?i l??m v?i nhau, t?i kh?ng bi?t. T?i s? ?i?u tr? v?? gi?i th??ch t?ng ng??i m?t c??ch ri??ng bi?t.

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 1

??

C?? v? nh? ??t c??c b??n n??y ?? ? b? s?ng ? Smilelin m?i m?i. ?ay l?? m?t c?p ??t c??c ph? ??n gi?n m?? ng??i ch?i v??/ho?c ??i ly s? nh?n ???c m?t con ?en. Chi?n th?ng tr? 15 ??n 1. Ng??i ch?i c?? th? ??t c??c v??o ng??i ch?i blackjack v??/ho?c ??i ly blackjack. N?u ng??i ch?i ??t c??c ??t nh?t 1 ?? la cho c? hai v?? c? ng??i ch?i ??u nh?n ???c m?t chi?c blackjack, bao g?m m?t ace v?? jack of spades, th?? ng??i ch?i s? gi??nh ???c m?t ph?n th??ng ti?n b?.

Khi s? l??ng s??n t?ng l??n, x??c su?t c?a Blackjack gi?m, l??m cho t? l? c??c c?a ng??i ch?i tr? n??n t?i t? h?n. B?ng sau ?ay cho th?y th?ng tin th??ch h?p v? ??t c??c n??y nh? ???c gi?i th??ch d??i ?ay.

C?t ??u ti??n: s? s??n
C?t th? hai: c?nh nh?? n?u ch? m?t c??c ???c th?c hi?n
C?t th? ba: Gi?m t?ng th? ? c?nh nh?? cho m?i 100 ?? la ??ng h? n?u c? hai c??c ???c th?c hi?n
C?t th? t?: ??ng h? ?o ?i?m ph?i v?i gi?? ??t c??c ?? c?? c?nh nh?? b?ng kh?ng.

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 1

S??n House Edge Gi?m trong nh??
??i v?i m?i 100 ?? la trong m??t
Break-th?m ch?? m??t
1 22,78% 3,77% $ 604,00
2 23,53% 3,73% $ 630,00
4 23,89% 3,72% $ 643,00
6 24,02% 3,71% $ 647,33
s? 8 24,08% 3,71% $ 649,50

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 2

?ay l?? m?t m?t kh??c ??t c??c g?i l?? "Bonus Blackjack." T?i nh?n th?y n?? t?i s??ng b?c Sycuan g?n San Diego v??o ng??y 25 th??ng 10 n?m 2009. S? ti?n ??t c??c duy nh?t ???c ph??p l?? 50 v?? $ 1. B?ng sau ?ay cho th?y b?ng thanh to??n, x??c su?t v?? tr? l?i cho m?t tr?? ch?i s??u t?ng. T? b??o d??i b??n ph?i cho th?y m?t c?nh nh?? 40,78% (ouch!). ?i?u n??y gi? ??nh ng??i ch?i lu?n c? g?ng cho 678 ho?c 777 n?u c?? th?, ngay c? khi n?? vi ph?m chi?n l??c c? b?n. Chi ph?? c?a ?? l?ch chi?n l??c nh? v?y kh?ng ???c ch? ??nh.

??

Bonus Blackjack (Sycuan) ?? S??u b? b??i

Tay Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
777 500 12144 0,000404 0.201862
678 50 82944 0,002757 0.137873
Ph?? h?p v?i BJ 20 357120 0,011872 0,237447
K? thua cu?c -1 29627712 0,984966 -0.984966
T?ng c?ng ?? 30079920 1 -0.407784

??

B?ng ti?p theo cho th?y c?nh nh?? cho s? l??ng s??n kh??c nhau.

??

Bonus Blackjack (phi??n b?n 2) ?? House Edge

S??n House Edge
2 45,16%
4 41,92%
5 41,24%
6 40,78%
s? 8 40,20%

??

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 3

??

T?i nh?n th?y phi??n b?n th? ba c?a Bonus Blackjack t?i S??ng b?c Riviera v??o ng??y 17 th??ng 11 n?m 2012. N?? ???c ch?i trong m?t tr?? ch?i ??n. Chi?n th?ng ???c d?a tr??n hai th? ??u ti??n c?a ng??i ch?i v?? cho chi?n th?ng cao nh?t, tr??n th? c?a ??i ly. B?ng sau ?ay cho th?y m?i th? b?n c?n bi?t.

??

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 3

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p S? kh?? kh?n Tr? v?
Ng??i ch?i v?? ??i ly blackjack 25 2.880 0,001773 0,044325
Ng??i ch?i ph?? h?p v?i Blackjack 10 18.880 0,011623 0.116231
Ng??i ch?i kh?ng ph?? h?p Blackjack 3 56.640 0,034869 0.104608
??i 2 95.550 0,058824 0.117647
Ph?? h?p 1 362.600 0,223228 0,223228
T?t c? kh??c -1 1.087.800 0,669683 -0.669683
T?ng c?ng ?? 1.624.350 1.000000 -0.063644

??

T? b??o d??i b??n ph?i cho th?y c?nh nh?? l?? 6,36%.

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 4

??

T?i nh?n th?y phi??n b?n th? t? c?a Bonus Blackjack t?i Golden Gate v??o ng??y 27 th??ng 10 n?m 2016. N?? t??ng t? nh? phi??n b?n 3 ? tr??n. B?ng tr? l?i b??n d??i cho th?y m?i chi?n th?ng, nh?ng g?? n?? tr?, x??c su?t v?? ???ng g??p cho l?i nhu?n. B?ng n??y d?a tr??n s??u s??n.

Ph?n th??ng Blackjack ?? Phi??n b?n 4

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p S? kh?? kh?n Tr? v?
Ng??i ch?i v?? ??i ly blackjack 25 5.034.240 0,002167 0,054163
Ph?? h?p v?i blackjack 15 26.328.960 0,011331 0.169961
C?p ph?? h?p 10 37.358.100 0,016077 0.160772
Blackjack kh?ng ph?? h?p 5 78.986.880 0,033992 0.169961
C?p kh?ng ph?? h?p 3 134.489.160 0,057878 0.173633
T?t c? kh??c -1 2.041.476.480 0,878556 -0.878556
T?ng c?ng ?? 2.323.673.820 1.000000 -0.150065

??

N?u b?n n??n th?y ??t c??c n??y v??o m?t tr?? ch?i v?i s? l??ng s??n kh??c nhau, b?ng sau ?ay s? cho b?n th?y c?nh nh??, gi? s? kh?ng c?? thay ??i n??o kh??c.

Phi??n b?n 4 c?nh nh??

S??n House Edge
s? 8 14,16%
6 15,01%
5 15,69%
4 16,71%
2 21,87%


T?t nh?t Ti?n th??ng blackjack cho ng??i ch?i t? Hoa K?: California Xem t?t c?

Th? h?ng T??n s??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t M? s? ?? T??n s??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
S??ng b?c Red Stag ? $ 15 300xb & d RS15 Ch?i
S??ng b?c Red Stag Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s? RS15
2
S??ng b?c kim c??ng cu?n ? $ 400 50% 200xb & d Wizard50 Ch?i
S??ng b?c kim c??ng cu?n Th??ng ?$ 400 Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s? Wizard50
3
S??ng b?c cau l?c b? Miami ? $ 10 300xb LCBMiami10 Ch?i
S??ng b?c cau l?c b? Miami Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s? LCBMiami10
4
S??ng b?c th? ?? ? $ 10 300xb Ch?i
S??ng b?c th? ?? Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
5
S??ng b?c sloto'cash ? $ 33 20xb & d LCB33 Ch?i
S??ng b?c sloto'cash Th??ng ?$ 33 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 20xb & d
M? s? LCB33
6
Gi??nh ???c s??ng b?c m?t ng??y ? $ 68 2000xb Mi?n ph??68lcbn Ch?i
Gi??nh ???c s??ng b?c m?t ng??y Th??ng ?$ 68 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 2000xb
M? s? Mi?n ph??68lcbn
7
S??ng b?c las vegas usa ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c las vegas usa Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
s? 8
S??ng b?c Havana c? ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Havana c? Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
9
S??ng b?c Vegas tr?c tuy?n ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Vegas tr?c tuy?n Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
10
Khe c?ng v?i ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
Khe c?ng v?i Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
11
S??ng b?c Sun Palace ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Sun Palace Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
12
L?ch may m?n $ 2000 250% 1200xb LCB250MB Ch?i
L?ch may m?n Th??ng $ 2000 Ch?i
Ph?n tr?m 250%
Cu?c ???nh c?? 1200xb
M? s? LCB250MB
13
Cau l?c b? Sao M?c $ 1125 225% 1200xb Enter225 Ch?i
Cau l?c b? Sao M?c Th??ng $ 1125 Ch?i
Ph?n tr?m 225%
Cu?c ???nh c?? 1200xb
M? s? Enter225
14
S??ng b?c jackspay ?? $ 600+100 v??ng quay 300% 400xb & d Ch?i
S??ng b?c jackspay Th??ng ?? $ 600+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 300%
Cu?c ???nh c?? 400xb & d
M? s?
15
Cyberspin ?? $ 1500 300% 500xb & d Ch?i
Cyberspin Th??ng ?? $ 1500 Ch?i
Ph?n tr?m 300%
Cu?c ???nh c?? 500xb & d
M? s?
16
S??ng b?c spinoverse $ 250 100% 450xb & d Infinity4 Ch?i
S??ng b?c spinoverse Th??ng $ 250 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 450xb & d
M? s? Infinity4
17
S??ng b?c k??ch th??c spin $ 150 65% 300xb & d Ch?i
S??ng b?c k??ch th??c spin Th??ng $ 150 Ch?i
Ph?n tr?m 65%
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s?
18
S??ng b?c ?? la l?n ?? $ 1110+66 spins 222% 1200xb BIGWIN222 Ch?i
S??ng b?c ?? la l?n Th??ng ?? $ 1110+66 spins Ch?i
Ph?n tr?m 222%
Cu?c ???nh c?? 1200xb
M? s? BIGWIN222
19
??i b??ng l?n 60 v??ng quay 800xb Ban nh?c60 Ch?i
??i b??ng l?n Th??ng 60 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 800xb
M? s? Ban nh?c60
20
S??ng b?c chau ?? Lotus ?? $ 750 150% 1200xb Flow30 Ch?i
S??ng b?c chau ?? Lotus Th??ng ?? $ 750 Ch?i
Ph?n tr?m 150%
Cu?c ???nh c?? 1200xb
M? s? Flow30

???c vi?t b?i:??

Thu?t s? ?? xu?t

 • Shazam-Casino
  300% + 100 V??ng quay mi?n ph?? Ch?i
 • Las-Vegas-USA-Casino
  $ 11000 Ch??o m?ng ti?n th??ng Ch?i
 • Bovada
  $ 3000 Ch??o m?ng ti?n th??ng Ch?i

Tr??n trang n??y

Ti?n th??ng ?en t?t nh?t Th??m th?ng tin

1

15 ?? la

300xb & d / Ti?n m?t

Ch?i
2

50% l??n ??n 400 $

200xb & d / Ti?n m?t

Ch?i
3

10 $

300xb

Ch?i
4

10 $

300xb / Ti?n m?t

Ch?i
5

33 $

20xb & d / Ti?n m?t

Ch?i