Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 19 tháng 9 năm 2019

Trên trang này

w3888 casino Đĩa điên cuồng - 16 quả bóng

Giới thiệu

Đĩa điên cuồng (16 số) là một biến thể roulette bởi Red cào chơi game. Hai bánh xe đồng tâm có 25 số và 8 quả bóng mỗi bánh. Giống như Keno, đối tượng là dự đoán số lượng bóng sẽ hạ cánh.

Quy tắc

 1. Trò chơi có hai bánh xe roulette đồng tâm. Bánh xe bên trong chứa tất cả 25 số chẵn từ 2 đến 50. Bánh xe bên ngoài chứa tất cả 25 số lẻ từ 2 đến 50.
 2. Người chơi đặt cược, sẽ được chia thành hai phần bằng nhau, một cho mỗi bánh xe.
 3. Người chơi chọn tám chẵn và tám số lẻ.
 4. Trò chơi sẽ phát hành 16 quả bóng, 8 đến bánh xe bên trong và 8 đến bánh xe ngoài. Mỗi quả bóng sẽ hạ cánh trong một số duy nhất.
 5. Người chơi được trả tiền theo số lượng được chọn trong đó các quả bóng hạ cánh. Bảng thanh toán dưới đây cho thấy bảng thanh toán.
 6. Người chơi cũng có thể kiếm được một số nhân theo số lượng trận đấu ít hơn của hai bánh. Bảng nhân cũng được hiển thị bên dưới.

Bảng thanh toán sau đây dành cho các bánh xe bên trong và bên ngoài. Chiến thắng được dựa trên đặt cược cho bánh xe đó (hoặc một nửa tổng số đặt cược).

Bàn thanh toán

Diêm Thanh toán
số 8 1500
7 200
6 30
5 2
4 1.2
3 0,6
2 0
1 0
0 0

Bảng nhân sau. Số nhân kiếm được dựa trên số lượng trận đấu ít hơn của hai bánh.

Bảng nhân

Diêm Số nhân
số 8 10
7 số 8
6 6
5 4
4 3
3 2
2 1
1 1
0 1

Thí dụ

16 ví dụ bóng

Trong hình trên, số lượng trận đấu là 4 số màu đỏ và 5 số màu xanh. Tổng số đặt cược là 2 €, hoặc 1 € mỗi bánh xe. Kết hợp 4 số trên bánh xe màu đỏ trả 1,2 € và khớp 5 trên bánh xe màu xanh trả 2 €. Bạn có thể cho biết số lượng trận đấu bằng cách so sánh các số đã chọn (được tô sáng trên trường số) và hiển thị "số mới nhất". Số lượng trận đấu ít hơn của hai bánh là 4. Hệ số nhân cho 4 trận là 3. Do đó, tổng chiến thắng là 4 × (1.2 + 2) = 9,6 €.

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy chiến thắng dự kiến ??cho mỗi bánh xe. Tế bào bên phải thấp hơn cho thấy người chơi có thể mong đợi giành lại 57,97% đặt cược cho mỗi bánh xe, trước khi xem xét hệ số nhân.

Chiến thắng dự kiến ??cho mỗi bánh xe

Biến cố Thanh toán Kết hợp Xác suất Trở về
số 8 1500 1 0,000001 0,001387
7 200 136 0,000126 0,025149
6 30 3,808 0,003521 0.105624
5 2 38.080 0,035208 0,070416
4 1.2 166.600 0.154035 0.184842
3 0,6 346,528 0.320392 0.192235
2 0 346,528 0.320392 0,000000
1 0 155,584 0.143849 0,000000
0 0 24.310 0,022476 0,000000
Tổng cộng  1.081,575 1.000000 0,579652

Người ta không thể chỉ cần nhân chiến thắng dự kiến ??với số nhân dự kiến, bởi vì chiến thắng và số nhân có tương quan. Để có được sự trở lại chung, người ta phải xem xét tất cả các kết quả có thể có của các bánh xe bên trong và bên ngoài. Để bắt đầu, bảng sau đây cho thấy xác suất của tất cả số lượng trận đấu có thể có của các bánh xe bên trong và bên ngoài, được làm tròn đến sáu số thập phân. Số lượng các trận đấu màu xanh được hiển thị dọc theo các tiêu đề cột.

Xác suất số lượng trận đấu của cả hai bánh xe

Trận đấu màu đỏ số 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tổng cộng
số 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,000001
7 0 0 0 0,000004 0,000019 0,00004 0,00004 0,000018 0,000003 0,000126
6 0 0 0,000012 0,000124 0,000542 0,001128 0,001128 0,000506 0,000079 0,003521
5 0 0,000004 0,000124 0,00124 0,005423 0,01128 0,01128 0,005065 0,000791 0,035208
4 0 0,000019 0,000542 0,005423 0,023727 0,049351 0,049351 0,022158 0,003462 0.154035
3 0 0,00004 0,001128 0,01128 0,049351 0.102651 0.102651 0,046088 0,007201 0.320392
2 0 0,00004 0,001128 0,01128 0,049351 0.102651 0.102651 0,046088 0,007201 0.320392
1 0 0,000018 0,000506 0,005065 0,022158 0,046088 0,046088 0,020693 0,003233 0.143849
0 0 0,000003 0,000079 0,000791 0,003462 0,007201 0,007201 0,003233 0,000505 0,022476
Tổng cộng 0,000001 0,000126 0,003521 0,035208 0.154035 0.320392 0.320392 0.143849 0,022476 1

Bảng tiếp theo cho thấy tổng chiến thắng của cả hai bánh theo số lượng trận đấu trên mỗi bánh. Các tiêu đề cột là số lượng số lượng màu xanh.

Tổng chiến thắng của cả hai bánh xe

Trận đấu màu đỏ số 8 7 6 5 4 3 2 1 0
số 8 30000 13600 9180 6008 4503.6 3001.2 1500 1500 1500
7 13600 3200 1380 808 603.6 401.2 200 200 200
6 9180 1380 360 128 93,6 61.2 30 30 30
5 6008 808 128 16 9.6 5.2 2 2 2
4 4503.6 603.6 93,6 9.6 7.2 3.6 1.2 1.2 1.2
3 3001.2 401.2 61.2 5.2 3.6 2.4 0,6 0,6 0,6
2 1500 200 30 2 1.2 0,6 0 0 0
1 1500 200 30 2 1.2 0,6 0 0 0
0 1500 200 30 2 1.2 0,6 0 0 0

Bảng tiếp theo nhân hai bảng trước đó để có được lợi nhuận tổng thể theo số lượng trận đấu từ hai bánh xe. Ô bên phải dưới cho thấy lợi nhuận tổng thể của trò chơi 96,07%.

Tổng lợi nhuận của cả hai bánh xe

Trận đấu màu đỏ số 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Tổng cộng
số 8 0 0,000001 0,000015 0,000098 0,000321 0,000445 0,000222 0,0001 0,000016 0,001216
7 0,000001 0,000025 0,000305 0,001789 0,005845 0,008082 0,004029 0,001809 0,000283 0,022167
6 0,000015 0,000305 0,002231 0,007933 0,025381 0,034518 0,016921 0,007597 0,001187 0,096088
5 0,000098 0,001789 0,007933 0,009917 0,026032 0,029329 0,01128 0,005065 0,000791 0,092233
4 0,000321 0,005845 0,025381 0,026032 0,085416 0,088833 0,029611 0,013295 0,002077 0,27681
3 0,000445 0,008082 0,034518 0,029329 0,088833 0.123181 0,030795 0,013826 0,00216 0.331169
2 0,000222 0,004029 0,016921 0,01128 0,029611 0,030795 0 0 0 0,092858
1 0,0001 0,001809 0,007597 0,005065 0,013295 0,013826 0 0 0 0,041691
0 0,000016 0,000283 0,001187 0,000791 0,002077 0,00216 0 0 0 0,006514
Tổng cộng 0,001216 0,022167 0,096088 0,092233 0,27681 0.331169 0,092858 0,041691 0,006514 0,960747

Liện kết ngoại


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi

Trên trang này