tai game sunwin tro choi cau ca thieu nhi Baccarat Gold - Wizard of t? l? c??c

Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?game b52 đổi thưởng coden cu?i: ng??y 5 th??ng 10 n?m 2010

Tr??n trang n??y

tro choi cau ca thieu nhi V??ng baccarat

Gi?i thi?u

Baccarat Gold l?? m?t bi?n th? Baccarat ???c t??m th?y trong m?t s? s??ng b?c d?a tr??n poker ? khu v?c Los Angeles v?? San Francisco. T?i bi?t r?ng v??o th??ng 9 n?m 2010, n?? ?? ???c cung c?p t?i s??ng b?c San Pablo Lytton. M?c ???ch c?a tr?? ch?i l?? ?? ??n gi?n h??a c??c quy t?c v? c?a Baccarat v?? l??m cho ng?i nh?? c?nh ng??i ch?i v?? nhan vi??n ngan h??ng c??ng g?n c??ng t?t.

Quy t?c

?? tr??nh confussion, khi ?? c?p ??n ng??i ch?i ho?c nhan vi??n ngan h??ng, t?i s? t?n d?ng. Khi ?? c?p ??n nh?ng ng??i ch?i tr?? ch?i, t?i s? s? d?ng ch? th??ng. Baccarat Gold c?? c??c quy t?c gi?ng nh? th?ng th??ng baccarat, v?i ba tr??ng h?p ngo?i l? sau ?ay.

??

  1. Nh? trong Chemin de fer, n?u ng??i ch?i ??t c??c v??o ng??i ch?i, th?? anh ta c?? th? ch?n ???nh ho?c ??ng tr??n t?ng s? 5.
  2. N?u ng??i ch?i r??t th? th? ba, c??c quy t?c v? c?a nhan vi??n ngan h??ng nh? sau:
    • T?ng s? ngan h??ng t? 0 ??n 3: Lu?n v?.
    • chơi b52 trực tiếpT?ng s? ngan h??ng t? 4 ??n 5: Ch? v? n?u th? th? ba c?a ng??i ch?i l?? 3 ??n 7.
    • T?ng s? ngan h??ng t? 6 ??n 7: Kh?ng bao gi? v?.
  3. C??c c?? v?t tr? 9 ??n 1.

??

T??m s??n th? ???c s? d?ng.

T? l? c??c

Ba b?ng sau ?ay cho th?y s? tr? l?i c?a ng??i ch?i, nhan vi??n ngan h??ng v?? ??t c??c c?? v?t, n?u ng??i ch?i ch?n ???nh v??o tay ng??i ch?i l?? 5. H? hi?n th? c?nh nh?? l?? 1,147% cho ng??i ch?i, 1,144% tr??n nhan vi??n ngan h??ng v?? 4.908 % tr??n c?? v?t.

??

B?ng tr? l?i c?a ng??i ch?i ?? Ng??i ch?i truy c?p v??o 5

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Th?ng l?i 1 2.232.878.486.302.976 0,446719 0,446719
M?t -1 2.290.212.297.375.744 0,458189 -0.458189
Bu?c 0 475,307,491,824,640 0,095092 0,000000
T?ng c?ng 0 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.011470

??

??

B?ng tr? l?i ngan h??ng ?? Ng??i ch?i truy c?p v??o 5

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Th?ng l?i 0,95 2.290.212.297.375.744 0,458189 0,435280
M?t -1 2.232.878.486.302.976 0,446719 -0.446719
Bu?c ?? 475,307,491,824,640 0,095092 0,000000
T?ng c?ng ?? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.011439

??

??

Tie Return B??n ?? Ng??i ch?i truy c?p v??o 5

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Th?ng l?i 9 475,307,491,824,640 0,095092 0,855828
M?t -1 4,523,090,783,678,720 0,904908 -0.904908
T?ng c?ng ?? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.049080

??

Ba b?ng sau ?ay cho th?y s? tr? l?i c?a ng??i ch?i, nhan vi??n ngan h??ng v?? ??t c??c c?? v?t, n?u ng??i ch?i ch?n ??ng tr??n b??n tay ng??i ch?i 5. H? hi?n th? c?nh nh?? l?? 1,386% tr??n ng??i ch?i, 0,918% tr??n nhan vi??n ngan h??ng v?? 7.555 % tr??n c?? v?t.

??

B?ng tr? l?i ng??i ch?i ?? Ng??i ch?i ??ng tr??n 5

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Th?ng l?i 1 2,233,533,079,191,808 0,446850 0,446850
M?t -1 2.302.786.421.833.728 0,460705 -0.460705
Bu?c 0 462,078,774,477,824 0,092445 0,000000
T?ng c?ng ?? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.013855

??

??

B?ng tr? l?i ngan h??ng ?? Ng??i ch?i ??ng tr??n 5

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Th?ng l?i 0,95 2.302.786.421.833.728 0,460705 0,437670
M?t -1 2,233,533,079,191,808 0,446850 -0.446850
Bu?c 0 462,078,774,477,824 0,092445 0,000000
T?ng c?ng ?? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.009180

??

??

Tie Return B??n ?? Ng??i ch?i ??ng tr??n 5

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Th?ng l?i 9 462,078,774,477,824 0,092445 0,832008
M?t -1 4,536,319,501,025,536 0,907555 -0.907555
T?ng c?ng ?? 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.075546

??

Chi?n l??c

Ch? c?? m?t quy?t ??nh trong tr?? ch?i: n??n ???nh hay ??ng tr??n tay ng??i ch?i v?i t?ng s? 5. ??C??c b?ng tr??n cho th?y c?nh nh?? tr??n ??t c??c l?? 1,15% n?u ng??i ch?i ???nh v??o t??nh hu?ng n??y v?? 1,39% n?u anh ta ??ng. V?? v?y, ng??i ch?i n??n ???nh m?t tay ng??i ch?i l?? 5.

Gi? s? ng??i ch?i l??m ?i?u ???, c?nh nh?? g?n nh? gi?ng nhau tr??n ng??i ch?i v?? nhan vi??n ngan h??ng ??t c??c. C? th?, c?nh nh?? ??t h?n 0,003% tr??n ??t c??c ngan h??ng. M?t ly do kh??c ?? ??t c??c v??o nhan vi??n ngan h??ng l?? ng??i ch?i h??nh ??ng cho tay ng??i ch?i c?? th? kh?ng ch??nh x??c v??o s? 5. ??N?u anh ta l??m ?i?u ???, th?? c?nh nh?? c?a nhan vi??n ngan h??ng s? gi?m t? 1,14% xu?ng 0,92%.

So s??nh v?i baccarat th?ng th??ng

B?ng sau so s??nh v??ng baccarat v?i baccarat th?ng th??ng. N?? cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??c?a m?i ??t c??c trong c? hai tr?? ch?i. ??i v?i Baccarat Gold, c??c gi?? tr? d? ki?n ??cho r?ng ng??i ch?i c?? c?? ???nh tay ng??i ch?i tr??n 5. C?t "trung b??nh" l?? trung b??nh c?a ng??i ch?i v?? nhan vi??n ngan h??ng.

?i?m m?u ch?t l?? ??i v?i ng??i ch?i th??ch qua l?i gi?a ng??i ch?i v?? nhan vi??n ngan h??ng, c?nh nh?? trung b??nh g?n gi?ng nh? baccarat th?ng th??ng. Tuy nhi??n, bảng xếp hạng bóng đá việt nam trên thế giới c?nh nh?? tr??n ??t c??c c?? v?t th?p h?n ???ng k?.

??

Baccarat Gold ?? so s??nh Baccarat

Tr?? ch?i Ng??i ch?i Nhan vi??n ngan h??ng Trung b??nh Bu?c
Baccarat -0.012351 -0.010579 -0.011465 -0.143596
V??ng baccarat -0.011470 -0.011439 -0.011455 -0.049080

??

Ti?n th??ng s??ng b?c tr?c tuy?n Baccarat

giờ khai mạc world cup
Th? h?ng S??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t ?? S??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
2
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
3
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
4
?? $ 100 100% 600xb Ch?i
Th??ng ?? $ 100 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 600xb
M? s?
5
?? 00 100% 500xb Ch?i
Th??ng ?? 00 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 500xb
M? s?
keo bong da viet nam
???c vi?t b?i: