Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?n cu?i: 28 th??ng 8 n?m 2022

Tr??n trang n??y

S??ng b?c kim c??ng ?en?? ?? Gh?? th?m s??ng b?c

tải game vua club ???nh gi?? s??ng b?c kim c??ng ?en

S??ng b?c kim c??ng ?en ch??o ???n ng??i ch?i t? Ph??p

tải game vua club ???nh gi?? s??ng b?c kim c??ng ?en

S??ng b?c kim c??ng ?en ch??o ???n ng??i ch?i t? Ph??p

Gi?i thi?u

S??ng b?c Black Diamond ?? m? c?a v??o n?m 2009, v?? k? t? ??? ?? ???c bi?t ??n nh? m?t trong nh?ng nh?? khai th??c c?? uy t??n nh?t s? d?ng ph?n m?m Topgame. Trang web ???c m? ?? ch?i ti?n th?t cho ch??ng t?i ???nh b?c v?? cung c?p m?t b? ph?n m?m ??c ???o h?n m?t ch??t so v?i nh?ng g?? nhi?u ng??i s? t??m th?y v?i tr?? ch?i th?i gian th?c, ?ay l?? m?t ph?n m?m than thi?n ph? bi?n kh??c c?a Hoa K?.

Th?ng tin s??ng b?c

Th?m quy?n r??u cam b??
?? Ti?n g?i t?i thi?u ?? $ 10
R??t ti?n t?i thi?u ?? $ 30 (ti?n ?i?n t?)/?? $ 500 (chuy?n day)
Th?i gian r??t ti?n Th?i gian ch? x? ly: 72 gi?; T??ng ?i?n ?i?n t?: t?c th??; Chuy?n day: 5-7 ng??y l??m vi?c
? Gi?i h?n ti?n m?t ?? $ 4.000 h??ng tu?n
Tr?? ch?i 600
?? Di ??ng Android, iPhone, iPad, di ??ng kh??c
T?i xu?ng c?? s?n Kh?ng
Ch?i ? ?ay

?nh ch?p m??n h??nh s??ng b?c kim c??ng ?en

Nh?? cung c?p ph?n m?m

S??ng b?c kim c??ng ?en ???c cung c?p n?ng l??ng BetSoftTh?? Vivo GamingTh?? Ch?i th?c d?ngTh?? Tr?? ch?i b?ch tu?c v?? S??ng b?c tr?c tuy?n igtech, cho ph??p ng??i ch?i c?? c? h?i ch?i nhi?u tr?? ch?i s??ng b?c. M?c d?? c??c tr?? ch?i th??ng kh?ng ???c coi l?? ??t ph?? ho?c c??ch m?ng, nh?ng n?? ho?t ??ng tr?n tru v?? cung c?p tr?i nghi?m ch?i game ?a d?ng.

Blackjack


American Blackjack

Super 7 Blackjack

Super 7 Blackjack

B?i ?en ??n

Chau ?u VIP Blackjack


Black Diamond Casino Blackjack (Betsoft)M? r?ng

Tr?? ch?i BJ tr? ti?n M?m 17 Nhan ??i sau khi chia K??p Chia s? Nh??n tr?m ??u h??ng Tr? v? T?ng s? s??n Tr?? ch?i tr?c ti?p
S??n ??n 1.5 ???nh ???ng 10 ho?c 11 1 ???ng Kh?ng 99,62% 1 Kh?ng
Si??u 7 1.5 ??ng ???ng B?t k? 2 1 ???ng Kh?ng 99,54% 6 Kh?ng
Ng??i M? 1.5 ??ng ???ng 10 ho?c 11 1 ???ng Kh?ng 99,35% 6 Kh?ng
Chau ?u 1.5 ??ng ???ng 9 ??n 11 1 Kh?ng Kh?ng 99,34% 6 Kh?ng


Th?ng tin th??m v? Black Diamond Casino's BetSoft Blackjack

Video Poker


T?t c? ng??i M?-?a tay

T?t c? ng??i M? - Ti?n b?

Ti?n th??ng Poker

Ti?n th??ng Deluxe-nhi?u tay

Poker ti?n th??ng-nhi?u tay

Phong c??ch poker Deuces & Joker-nhi?u tay

Deuces hoang d?

Deuces Wild-nhi?u tay

Ti?n th??ng g?p ??i

Ti?n th??ng k??p-nhi?u tay

Gi?i ??c ??c k??p-nhi?u tay

Double Joker poker

V? n?m b??i x?? ph??

Jack ho?c t?t h?n

Joker poker

Joker poker-nhi?u tay

Chia c??ch ho??ng gia

H??ng ch?c ho?c t?t h?n

Pyramid Poker - Jack ho?c t?t h?n


?en Diamond Casino Video Poker (Betsoft)

Tr?? ch?i POKER POKER Nhi?u tr?? ch?i B??n thanh to??n Tr? v? Tr?? ch?i tr?c ti?p
Chia c??ch ho??ng gia Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-5-6-40-50-800-800 99,80% Kh?ng
Ti?n th??ng Poker Deluxe-Multi-Play ???ng ???ng 1-1-3-4-5-10-80-50-800 99,70% Kh?ng
Ti?n th??ng Poker Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-5-8-25-40-80-50-800 99,17% Kh?ng
H??ng ch?c ho?c t?t h?n Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-5-6-25-50-800 99,14% Kh?ng
Ti?n th??ng g?p ??i Kh?ng Kh?ng 1-1-3-5-7-9-50-80-160-50-800 99,11% Kh?ng
Deuces & Joker Wild-Multi-Play ???ng ???ng 1--2-3-3-3-6-9-12-25-800-2000 99,07% Kh?ng
Deuces hoang d? Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-4-9-15-25-200-800 98,91% Kh?ng
T?t c? ng??i M?-nhi?u tr?? ch?i ???ng ???ng 1-1-3-8-8-8-30-200-800 98,49% Kh?ng
Deuces Wild-Multi-Play ???ng ???ng 1-2-3-4-4-8-15-25-200-800 98,45% Kh?ng
Gi?i ??c ??c k??p Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-5-8-20-40-80-50-800 98,35% Kh?ng
V? n?m b??i x?? ph?? Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-6-9-20-40-800 98,25% Kh?ng
Jack ho?c t?t h?n Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-6-9-20-40-800 98,25% Kh?ng
Joker ??i Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-5-8-25-50-100-800 98.10% Kh?ng
Joker Poker (Kings) Kh?ng Kh?ng 1-1-2-3-5-7-17-50-100-200-800 98,09% Kh?ng
Joker Poker (Kings)-Multi-Play ???ng ???ng 1-1-2-3-5-7-17-50-100-200-800 98,09% Kh?ng
T?t c? ng??i M? - Ti?n b? Kh?ng Kh?ng 1-1-3-8-8-8-25-100-800 96,01% Kh?ng
Ph?n th??ng g?p ??i-Multi-Play ???ng ???ng 1-1-3-4-5-8-50-80-160-50-800 94,19% Kh?ng
Poker ti?n th??ng-Multi-Play ???ng ???ng 1-1-3-5-8-10-25-40-80-50-800 94ltd doi tuyen vn,18% Kh?ng
Kim t? th??p Poker Poker Kh?ng Kh?ng 1-2-3-4-5-8-25-40-80-50-800 + 83,62% Kh?ng

Th?ng tin th??m v? poker video betsoft c?a s??ng b?c ?en kim c??ng

C??c tr?? ch?i kh??c

S??ng b?c Black Diamond c?ng l?? n?i c?? 25 tr?? ch?i kh??c ???c li?t k?? d??i ?ay:

google world cup game

Baccarat

Th? h??ng ??u v?p ng?

Caribbean Stud Poker

?i xe poker

ch?? ??

Roulette M?

Roulette chau ?u

Roulette v? ph? bi?n

Zoom roulette

Craps

Pai Gow Poker

Phao

Triple Edge Poker

C?cách kiếm tiền dream league soccer 2017?p bi?n 21 blackjack

Oasis Poker

V? hi lo

Ng??i d? ?o??n

21 Burn Blackjack

Baccarat

Baccarat

Roulette

Roulette

Chi?n tranh s??ng b?c

Roulette ?i?n t?

Titanium roulette

Roulette kim c??ng ?en

Roulette pha l??

Keno

??i m?t

Roulette

Keno

??i m?t

C? b?c c?? tr??ch nhi?m, h? tr? kh??ch h??ng v?? b?o m?t

Ch?i game c?? tr??ch nhi?m ?? ???c cung c?p m?t trang chuy??n d?ng tr??n trang web s??ng b?c ?en kim c??ng, v?i nh?ng ng??i ch?i ???c cung c?p li??n k?t ??n c??c nh??m b??n ngo??i, c??c m?o x??c ??nh v?? chi?n ??u v?i v?n ?? ???nh b?c v?? ki?m so??t ng??i ch?i ?? ch?ng l?i b?t k? t??nh hu?ng n??o c?? kh? n?ng x?u m?? ng??i ???nh b?c nghi?n c?? th? ph?i ??i m?t . D?ch v? kh??ch h??ng c?? s?n su?t ng??y ???m, v?i s? tr? gi??p c?? s?n th?ng qua tr?? chuy?n tr?c ti?p v?? email. C??c nhan vi??n nhanh ch??ng tr? l?i c??c trang ?? ???c gi??p ?? v?? c?? ki?n ??th?c v? h?u h?t c??c kh??a c?nh c?a s??ng b?c. T?i ?? gi??p ?? m?t l?n ?? h?i v? c??c ?i?u kho?n ti?n th??ng kh??c nhau, v?? ?? c?? m?t ph?n h?i tr? l?i ch? trong m?t ph??t ho?c lau h?n. S??ng b?c kh?ng b?o v? d?bdtruc tiep li?u ng??i ch?i b?ng c??ch s? d?ng c?ng ngh? m? h??a SSL 128 bit, l?y b?t k? v?? t?t c? th?ng tin ???c g?i ??n v?? t? s??ng b?c v?? tranh gi??nh n??. Th?ng tin n??y sau ??? ch? c?? th? ??c ???c b?i c??c nhan vi??n s??ng b?c, gi??p gi? an to??n t? nh?ng t??n tr?m v?? tin t?c.

?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n, ngan h??ng.

Nh??n qua c??c ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n t?i S??ng b?c Black Diamond, t?i kh?ng th? t??m th?y b?t c? ?i?u g?? n?i b?t l?? kh?ng c?ng b?ng ho?c s?n m?i ??i v?i ng??i ch?i. H? th?ng ngan h??ng t?i Black Diamond Casino l?? kh?? t?t, v?i trang web ch?p nh?n ti?n g?i v?? r??t ti?n th?ng qua Visa, Mastercard, American Express, chuy?n ti?n, th? ghi n?, echecks, ki?m tra gi?y v?? day ngan h??ng. Th?i gian thanh to??n c?? th? d??i, m?t b?t c? n?i n??o trong kho?ng t? 1-12 ng??y l??m vi?c t??y thu?c v??o ph??ng th?c ???c ch?n. keobong dahomnay C?? gi?i h?n r??t ti?n h??ng tu?n $ 1.000 cho c??c qu?, nh?ng c??c th??nh vi??n VIP c?? th? nh?n ???c gi?i h?n cao h?n.

T??y ch?n ngan h??ng t?i S??ng b?c Black Diamond

Khe c?m


M?t ???m ? Paris

C? g??i t?t c? g??i x?u

Th??m Gold Diggin '

?ng Vegas

Gypsy Rose

Pinnocchio

Tycoons

7 con kh?

Catfather (Ph?n 2)

Lady Godiva

Nh?ng cau chuy?n m?i v? Ai C?p

Nhi?m v? cho Minotaur

???ng v?i v??ng

Chu?ng hoang d?

Cu?c t?n c?ng c?a Nga

7 con kh?

??t ong

Dice v?? l?a

V?t 'n' tr?ng

R?ng ?i??n cu?ng

Ca ???m

Lotto Mania

May m?n r??t ti?n th??ng

D??n nh?c ?i??n

Nh?ng cau chuy?n m?i v? Ai C?p

Ti?n th??ng c?a Witch's Cauldron

V?c ph?? th?y

R?n san h? m??u xanh

C??nh c? t??ch

M??o x? h?i ?en

Godiva

N? ho??ng r?ng r?m

Ch??ng tr??nh ma thu?t

N? ho??ng c?a nh?ng con r?ng

N? ho??ng c?a bi?n

?? ch? La M?

Vegas gi??u c??

Ba ph?? th?y

C?? h??ng t?? khe c?m c?? s?n ?? ch?i t?i Black Diamond Casino, bao g?m h??ng ch?c khe video v?? m?t s? tr?? ch?i 3 reel c? ?i?n. Ba trong s? c??c tr?? ch?i n??y c?? Jackpot ti?n b?, mang ??n cho ng??i ch?i c? h?i gi??nh gi?i th??ng c?? th? v??t qu?? gi?? tr? m?t tri?u ?? la.

Ch??ng tr??nh ?i?m comp

Hi?n t?i kh?ng c?? ch??ng tr??nh comp ho?t ??ng ho?t ??ng t?i Black Diamond Casino, nh?ng c?? m?t ch??ng tr??nh VIP b?n t?ng, trong ??? trao l?i ti?n m?t v?? t?i l?i ti?n th??ng cho nh?ng ng??i ch?i ???nh c??c m?t s? ti?n nh?t ??nh. B?n c?p ?? n??y l??: Sapphire, Ruby, Emerald v?? Black Diamond.

Ti?n th??ng

D??i ?ay l?? 4 ph?n th??ng c?? s?n t?i S??ng b?c Black Diamond.

Mission146 t?i Wizard of Vegas ???c phan t??ch g?n ?ay Ch??ng tr??nh khuy?n m?i ???c cung c?p t?i S??ng b?c Black Diamond.

D??i ?ay l?? c??c ph?n th??ng hi?n t?i ???c cung c?p b?i S??ng b?c Black Diamond.

S??ng b?c quay

Kh?ng c?? ti?n g?i, s??ng b?c quay ph?n th??ng v?i 25 s??ng b?c v?? y??u c?u ??t c??c l?? 20xB tr??n c??c khe.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

 • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. 25 v??ng quay mi?n ph?? s? ???c ph??t h??nh khi ??ng ky. B?t k? kho?n ti?n n??o t? c??c v??ng quay mi?n ph?? ??ng ky ??u c?? s? ti?n c?? th? r??t t?i ?a ???c ??t th??nh 100 ?? la.????C??c v??ng quay mi?n ph?? ??ng ky h?t h?n 7 ng??y sau khi c?p.

??ng ky ti?n th??ng

Ph?n th??ng ??ng ky 200% v?i ph?n th??ng t?i ?a l?? ?? $ 2000 +30 s??ng b?c quay v?? y??u c?u ??t c??c l?? 35 l?n (B & D) tr??n c??c khe c?m.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

 • 2,5% cho Blackjack c? ?i?n v?? c??c Blackjack kh??c.
 • 10% cho chi?n tranh s??ng b?c, roulette M? v?? roulette kh??c.
 • 20% cho poker video.
 • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. C?ng v?i 30 v??ng quay mi?n ph??. Ti?n th??ng h?t h?n 7 ng??y sau khi c?p.

Ti?n th??ng th? 2

Ph?n th??ng ti?n g?i th? 2 250% v?i ph?n th??ng t?i ?a l?? ?? $ 2500 +50 s??ng b?c quay v?? y??u c?u ??t c??c l?? 35x (B & D) tr??n c??c khe c?m.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

 • 2,5% cho Blackjack c? ?i?n v?? c??c Blackjack kh??c.
 • 10% cho chi?n tranh s??ng b?c, roulette M? v?? roulette kh??c.
 • 20% cho poker video.
 • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: C?ng v?i 50 v??ng quay mi?n ph??. Ti?n g?i t?i thi?u: 10???? $.??Ti?n th??ng h?t h?n 7 ng??y sau khi c?p.

Ti?n th??ng th? 3

Ph?n th??ng ti?n g?i th? 3 300% v?i ph?n th??ng t?i ?a l?? ?? $ 3000 +30 s??ng b?c v?? y??u c?u ??t c??c l?? 35x (B & D) tr??n c??c khe c?m.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

 • 2,5% cho Blackjack c? ?i?n v?? c??c Blackjack kh??c.
 • 10% cho chi?n tranh s??ng b?c, roulette M? v?? roulette kh??c.
 • 20% cho poker video.
 • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: C?ng v?i 30 v??ng quay mi?n ph??. Ti?n g?i t?i thi?u: 10???? $.??Ti?n th??ng h?t h?n 7 ng??y sau khi c?p.

Th?ng tin gi?y ph??p

S??ng b?c Black Diamond ???c c?p ph??p ti?n h??nh c??c ho?t ??ng ch?i game th?ng qua c??c khu v?c ph??p ly c?a Curacao.

C??c qu?c gia kh?ng ???c h? tr?

S??ng b?c kim c??ng ?en kh?ng ch?p nh?n ng??i ch?i t? c??c qu?c gia sau: Andorra, Afghanistan, Antigua v?? Barbuda, Anguilla, Armenia, Angola, ??o, Aruba, Azerbaijan, Bosnia v?? Herzegovina, Barbados, Belgium , Botswana, Belarus, Belize, C?ng h??a Trung Phi, Congo, Cameroon, Trung Qu?c, Costa Rica, Cuba, Curacao, S??p, C?ng h??a S??c, ??c, Djibouti, ?an M?ch, Estonia, Eritrea, Ethiopia, Ph?n Lan, ??o Falkland (Malvinas) V??ng qu?c, Georgia, Ghana, Gibraltar, Gambia, Hy L?p, Nam Georgia v?? Qu?n ??o South Sandwich, Guinea-Bissau, H?ng K?ng, Croatia, Haiti, Hungary, Ireland, Israel, Isle of Man, L?nh th? ?n ?? Anh, Iraq, Iraq, Iran, Iran C?ng h??a H?i gi??o, Y, Kyrgyzstan, Campubodia, Comoros, Saint Kitts v?? Nevis, Madagascar, Mali, Myanmar, Mauritania, Montse Rrat, Malta, Malawi, Mexico, Mozambique, Nicaragua, H?? Lan, Philippines, Pakistan, Ba Lan, Pitcairn, B? ???o Nha, Romania, Serbia, Li??n bang Nga Sierra Leone, Senegal, Somalia, C?ng h??a ? R?p Syria, Qu?n ??o Turks v?? Caicos, Chad, Togo, Tajikistan, Turkmenistan, Tunisia, Th? Nh? K?, ???i Loan, Tanzania, Ukraine, Hoa K? Nam, Vanuatu, Wallis v?? Futuna, Yemen, Mayotte v?? Zimbabwe.

S?n ph?m kh??c

Ngo??i c??c tr?? ch?i s??ng b?c ti??u chu?n, Black Diamond c??n cung c?p c??c tr?? ch?i th? Keno v?? Scratch cho ng??i ch?i c?a h?.

V?n ?? ng??i ch?i

Hi?n t?i kh?ng c?? v?n ?? n??o ???c bi?t ??n v?i ng??i ch?i v?i S??ng b?c Black Diamond, v?? trang web ?? t? thi?t l?p nh? m?t c?ng ty ch?i game c?? uy t??n.

Tr?ng th??i ch?ng th?c ph?? th?y

Black Diamond Casino ki?m ???c m?t s? ch?ng th?c t? trang web n??y v?? t??nh to??n v?n v?? h? tr? kh??ch h??ng c?a h?. Ch??ng t?i ch? x??c nh?n c??c s??ng b?c internet t?t nh?t m?? c?? nhan ch??ng t?i tin t??ng v?? t? h??o h?p t??c v?i S??ng b?c kim c??ng ?en.

Nh? l?i h?a c?a ch??ng t?i v?i ??c gi? c?a ch??ng t?i, n?u b?n nh?p v??o m?c d?? b?t k? qu?ng c??o n??o tr??n trang web n??y, ?i?u n??y d?n ??n vi?c b?n m? t??i kho?n, th?? ch??ng t?i s? lu?n ? ?ay ?? h??a gi?i trong tr??ng h?p kh?ng th? b?n c?? v?n ??. Tuy nhi??n, ch??ng t?i r?t t? tin r?ng b?n s? kh?ng c?n ph?i h?i. M?t l?n n?a, ?u ??i h? tr? n??y ??p d?ng n?u, v?? ch? khi, b?n nh?p qua bi?u ng? tr??n trang web n??y.

Gh?? th?m S??ng b?c Black Diamond>
Gh?? th?m S??ng b?c Black Diamond

X?p h?ng t? c??c c?ng tin c?y

2.0
S??ng b?c.com
2.7
s??ng b?c.net
4.0
gameandcasino.com
2.5
LCB.org
4.5
Wizardofodds.com
3.1
TRUNG B??NH

B??nh ch?n c?a b?n:

Tr??n trang n??y