Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?n cu?i: 28 th??ng 8 n?m 2022

Tr??n trang n??y

S??ng b?c Red Stag?? ?? Gh?? th?m s??ng b?c

tá la miễn phí ???nh gi?? s??ng b?c Red Stag

S??ng b?c Red Stag ch??o ???n ng??i ch?i t? Hoa K?: California

tá la miễn phí ???nh gi?? s??ng b?c Red Stag

S??ng b?c Red Stag ch??o ???n ng??i ch?i t? Hoa K?: California

Gi?i thi?u

Red Stag Casino l?? m?t trang web c?? c??c tr?c tuy?n ???c th??nh l?p v??o n?m 2015 v?? ???c ?i?u h??nh b?i Deckmedia, m?t c?ng ty ch?i game c?? uy t??n c?ng ??a ra Uptown Aces, Sloto'cash, Miami Club v?? Sa m?c Nights S??ng b?c. S??ng b?c c?? m?t ??i ng? qu?n ly v?ng ch?c, ph?n m?m m?? b?n kh?ng th?y ? nhi?u ??a ph??ng v?? c??c kho?n thanh to??n nhanh ch??ng khi?n n?? tr? th??nh m?t v? tr?? ly t??ng ?? ch?i.

Th?ng tin s??ng b?c

Th?m quy?n r??u cam b??
?? Ti?n g?i t?i thi?u $ 1 (Paysafecard)/$ 20 (v?? ?i?n t?)/$ 25 (th? t??n d?ng)
R??t ti?n t?i thi?u $ 100
Th?i gian r??t ti?n Th?i gian ch? x? ly: 72 gi?; Ki?m tra: 5-7 ng??y l??m vi?c; Chuy?n day: 10-15 ng??y l??m vi?c
? Gi?i h?n ti?n m?t $ 2.500 h??ng tu?n
Tr?? ch?i 147
?? Di ??ng Android, iPhone, iPad, di ??ng kh??c
T?i xu?ng c?? s?n Kh?ng
Ch?i ? ?ay

?nh ch?p m??n h??nh s??ng b?c Red Stag

Nh?? cung c?p ph?n m?m

S??ng b?c Red Stag ???c cung c?p n?ng l??ng C?ng ngh? WGSv?? c??c tr?? ch?i c?a n?? ???c cung c?p b?i c? n?n t?ng d?a tr??n web c?ng nh? m?t ph?n m?m c?? th? t?i xu?ng.

Video Poker


Deuces & Joker - 4 Line

Jack ho?c t?t h?n - 10 d??ng

Joker Poker - 10 d??ng

Joker poker - t?ng l??n

Deuces Wild - 4 d??ng

Aces & Faces - 1 d??ng

Red Stag Casino Video Poker game chơi bài offline (C?ng ngh? WGS)

Tr?? ch?i POKER POKER B??n thanh to??n Tr? v? Tr?? ch?i tr?c ti?p
Jack ho?c t?t h?n ???ng 800-50-25-9-6-4-3-2-1 99,54% Kh?ng
Aces & khu?n m?t ???ng 800-50-40-25-8-5-4-3-2-1 99,26% Kh?ng
Ti?n th??ng Poker ???ng 800-50-40-25-8-5-4-3-2-1 99,17% Kh?ng
H??ng ch?c ho?c t?t h?n ???ng 800-50-25-6-5-4-3-2-1 99,14% Kh?ng
Deuces v?? Joker hoang d? ???ng 2000-800-25-12-9-6-3-3-3-2-1 99,07% Kh?ng
Joker Poker (Kings ho?c t?t h?n) ???ng 1000-200-50-17-7-5-3-2-1-1 98,60% Kh?ng
Joker ??i ???ng 800-100-50-25-8-5-4-3-2-1 98.10% Kh?ng
Deuces hoang d? ???ng 800-200-25-16-13-4-3-2-2-1 96,77% Kh?ng

Th?ng tin th??m v? Red Stag Casino's Video Poker

C??c tr?? ch?i kh??c

S??ng b?c Red Stag c?ng l?? chơi game đánh bài miễn phí n?i c?? 19 tr?? ch?i kh??c ???c li?t k?? d??i ?ay:

C? b?c c?? tr??ch nhi?m, h? tr? kh??ch h??ng v?? b?o m?t

T?i kh?ng th? t??m th?y b?t k? th?ng tin n??o v? tr?? ch?i c?? tr??ch nhi?m tr??n trang web Red Stag Casino, ??? l?? m?t s? th?t v?ng v?? ch??ng t?i c?m th?y t?t c? c??c s??ng b?c ??u c?? tr??ch nhi?m cung c?p th?ng tin n??y cho ng??i ch?i. Nh??n th?y Red Stag l?? m?t s??ng b?c tuy?t v?i nh? th? n??o, ch??ng t?i hy v?ng r?ng h? gi?i quy?t v?n ?? n??y trong t??ng lai. H? tr? kh??ch h??ng c?? s?n su?t ng??y ???m b?ng choi phom tr?? chuy?n tr?c ti?p, ?i?n tho?i v?? email, v?i nhi?u b? ph?n c?? email chuy??n d?ng c?a ri??ng h?. T?i ?? ch?y qua tr?? chuy?n ?? t??m c??c ?i?u kho?n v? ti?n th??ng v?? r??t ti?n, v?? t?i ?? gi??nh chi?n th?ng l?n t?i m?t gi?i ??u, v?? th?y c??c nhan vi??n r?t nhanh ch??ng tr? l?i c??c y??u c?u gi??p ??. S??ng b?c Red Stag kh?ng b?o v? th?ng tin ng??i ch?i b?ng c?ng ngh? m? h??a SSL 128 bit, l?y b?t k? d? li?u n??o b?n g?i gi?a m??y t??nh v?? m??y ch? s??ng b?c v?? tranh gi??nh n?? ?? b?t k? b??n b??n ngo??i n??o kh?ng th? ??c ???c. ?ay l?? m?t ?i?u t?t, v?? v?n c??n nhi?u s??ng b?c than thi?n v?i Hoa K? m?? kh?ng b?o v? th?ng tin ng??i ch?i v?? th?ng tin ?ang b? ???nh c?p.

?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n, ngan h??ng.

Nh??n qua c??c ?i?u kho?n v?? ?i?u ki?n t?i S??ng b?c Red Stag, t?i kh?ng th? t??m th?y b?t c? ?i?u g?? n?i b?t l?? kh?ng c?ng b?ng ho?c s?n m?i ??i v?i ng??i baccarat evolution ch?i. H? th?ng ngan h??ng r?t t?t cho m?t s??ng b?c than thi?n v?i Hoa K?, v?i trang web ch?p nh?n ti?n g?i th?ng qua Bitcoin, Skrill, Neteller, Sofort, Paysafecard v?? th? t??n d?ng. R??t ti?n c?? th? ???c c?p qua s??c, day, skrill, neteller ho?c bitcoin. T?i ?? th?c hi?n t??y ch?n ki?m tra trong qu?? kh? v?? ?? thanh to??n trong v??ng ba ng??y, m?c d?? Bitcoin c??n nhanh h?n. Ng??i ch?i mu?n r??t ti?n c?n ph?i g?i c??c t??i li?u nh?n d?ng, c?? th? gi? qu?? tr??nh r??t ti?n cho l?n r??t ti?n ??u ti??n b?n th?c hi?n.

G?i v?? r??t ti?n khi ? M?

Th?t kh?ng may, c?? nhi?u ?i?m t??ng ??ng gi?a Red Stag v?? Intertops, m?c d??, kho?n ti?n g?i t?i thi?u c?a th? t??n d?ng l?? $ 25 t?i Red Stag. Ngay c? v?i ?i?u ???, h? ch?p nh?n th?p t?i 20 ?? la T??ng ?i?n ?i?n t? v?? $ 1 tr??n Th? Paysafe. Ngay c? v?i ?i?u ???, s? ti?n t?i thi?u c?? th? ???c r??t l?? $ 150.

Trong khi ???, h? cung c?p m?t kho?n ti?n th??ng kh?ng ??nh ngh?baccarata l?? 5 ?? la, v?? v?y n?u b?n ?? may m?n ?? nhan s? ??? v?i 30, b?n s? c?? ?? ?? r??t ti?n.

??i v?i nh?ng ng??i l?n cao, h? c?? th? th?y m??nh b? ?nh h??ng b?i th?c t? l?? s? ti?n r??t ti?n t?i ?a l?? 2.000 ?? la. H?n n?a, ch? c?? m?t l?n r??t ti?n c?? th? ???c y??u c?u m?i tu?n, ?i?u n??y l??m cho c? s? ti?n v?? lo?i t?n su?t h?n ch?. Vi?c r??t ti?n ?i?n t? x?y ra trong v??ng 48 gi?, s??c c?? th? m?t t?i n?m ng??y l??m vi?c v?? chuy?n kho?n c?? th? m?t ??n m??i ng??y l??m vi?c. ??t nh?t ng??i ch?i c?? th? y??u c?u chuy?n day kh??c trong khi ch? ??i ??u ti??n, t?i ?o??n v?y.

Ti?n m?t t?i ?a v?? t?i thi?u c?a NDB l?? $ 150 v?? Ndb B?n than n?? l?? $ 5. Theo t?i, ?i?u ??? c?? v? ng? ng?n. H? c?ng c?? th? kh?ng cung c?p m?t.

  • L?p con l?n cao: F
  • L?p con l?n th?p: F

R?t kh?? ?? kh?ng cung c?p cho c??c ?i?u kho?n ngan h??ng t?i s??ng b?c n??y cho c? hai lo?i ng??i ch?i. N?? ??t ?i?m k??m v?i c??c con l?n th?p v?? NDB v? c? b?n l?? v? ngh?a v?? h? kh?ng g?p v?n ?? g?? khi ch?p nh?n ti?n g?i th? t??n d?tai game 789 clubng $ 25 v?? sau ??? khi?n b?n gi??nh ???c 6 l?n s? ti?n ?? r??t. M?t l?n n?a, n?u b?n s? ch?p nh?n m?t kho?n ti?n g?i d??i b?t k? h??nh th?c n??o, th?? b?n n??n cho ph??p r??t m?t c??i g?? ??? r?t g?n v?i s? ti?n ???.

T?i ?a r??t ti?n h??ng tu?n $ 2.000 l?? m?t trong nh?ng m?c th?p nh?t m?? t?i ?? th?y. ???c c?p, c??c kho?n thanh to??n r?t nhanh, kh?ng t? h?n ti??u chu?n, nh?ng s? ti?n ??poker games? ch? h??t cho ng??i ch?i con l?n cao.

T??y ch?n ngan h??ng t?i S??ng b?c Red Stag

Khe c?m

C?? m?t l?a ch?n t?t v? c? khe c?m c? ?i?n v?? video c?? s?n ?? ch?i t?i Red Stag Casino, v?? s??ng b?c cung c?p gi?i ??c ??c ti?n b? cho nh?ng ng??i mu?n t?n c?ng n?? l?n. Ngo??i ra c??n c?? m?t s? gi?i ??u c?? s?n cho c??c v? tr??, c?? c??c gi?i th??ng dao ??ng t? m?t v??i ?? la cho ??n h??ng ng??n ?? la t?i b?t k? th?i ?i?tro choi cau cam n??o. C?? nhan t?i ?? ki?m ???c ti?n trong m?t trong nh?ng gi?i ??u n??y, v?? cu?i c??ng ?? mang v? nh?? 450 ?? la cho m?t cu?n mi?n ph??.

Ch??ng tr??nh ?i?m comp

S??ng b?c Red Stag c?? m?t ch??ng tr??nh comp, trong ??? th?y b?n ki?m ???c ?i?m d?a tr??n s? ti?n b?n ??t c??c t?i s??ng b?c. Nh?ng ?i?m n??y sau ??? c?? th? ???c ??i b?ng ti?n m?t.

Ti?n th??ng

D??i ?ay l?? 4 ph?n th??ng c?? s?n t?i S??ng b?c Red Stag.

D??i ?ay l?? danh s??ch c??c ch??ng tr??nh khuy?n m?i hi?n ?ang ???c cung c?p t?i Red Stag Casino.

Kh?ng c?? ti?n th??ng ti?n g?i - ??c quy?n

M?t kho?n ti?n g?i $ 15 kh?ng v?? y??u c?u ??t c??c l?? 40xB tr??n c??c khe.
M? s?: RS15

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

  • 13,33% cho c??c poker ?en v?? video kh??c.
  • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: Max Cashout: $ 150. C??ch y??u c?u ?? ngh?: Ng??i ch?i c?n ??ng ky t? li??n k?t c?a ch??ng t?i - sau khi ??ng ky, h?y truy c?p nhan vi??n thu ngan - nh?p v??o 'phi?u gi?m gi?? t?c th??' v?? nh?p m? ti?n th??ng. C??c qu?c gia b? h?n ch? t? ph?n th??ng n??y: H?? Lan, Hy L?p, Ba Lan, Romania, Bulgaria, Brazil, V??ng qu?c Anh, Nga, Ukraine, Th?y ?i?n. C??c tr?? ch?i b? h?n ch?: Roulette, craps ho?c tr?? ch?i baccarat.

??ng ky ti?n th??ng

Ph?n th??ng ??ng ky 275% v?i ph?n th??ng t?i ?a l?? $ 550 +100 s??ng b?c v?? y??u c?u ??t c??c l?? 30 l?n (B & D) tr??n c??c khe c?m.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

  • 10% cho c??c poker ?en v?? video kh??c.
  • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: ?u ??i kh??ch h??ng m?i. T & C ?s ??p d?ng. 18+. 100 v??ng quay mi?n ph?? tr??n r?n san h? c?? heo. Ti?n g?i t?i thi?u: $ 25. C??c t?i ?a cho m?i l?n ??t c??c ???c cho ph??p, n?u ch?i v?i b?t k? ph?n n??o c?a ph?n th??ng ch??o m?ng, l?? 5 $ v?? 10 ?? la n?u ch?i v?i b?t k? lo?i ti?n th??ng (kh?ng ??n) n??o kh??c. Ng??i ch?i t? V??ng qu?c Anh ???c y??u c?u ??t c??c mua h??ng v?? ch?i ti?n th??ng 40 l?n. Ph?n th??ng s??ng b?c Red Stag kh?ng c?? s?n cho ng??i ch?i ? c??c qu?c gia sau: Bulgaria, Hy L?p, Ba Lan, Romania, Nga, Ukraine, ?n ??, Indonesia, Malaysia v?? Philippines.

Ti?n th??ng th? 2

Ph?n th??ng ti?n g?i th? 2 175% v?i ph?n th??ng t?i ?a l?? $ 350 +100 s??ng b?c v?? y??u c?u ??t c??c l?? 30 l?n (B & D) tr??n c??c khe c?m.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

  • 10% cho c??c poker ?en v?? video kh??c.
  • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: C?ng v?i 100 v??ng quay mi?n ph?? tr??n m??o b??o. Ng??i ch?i t? V??ng qu?c Anh ???c y??u c?u ??t c??c mua h??ng v?? ch?i ti?n th??ng 40 l?n. C??c t?i ?a cho m?i l?n ??t c??c ???bảng đấu vòng loại 3 world cup 2022c cho ph??p, n?u ch?i v?i b?t k? ph?n n??o c?a ph?n th??ng ch??o m?ng, l?? 5 $ v?? 10 ?? la n?u ch?i v?i b?t k? lo?i ti?n th??ng (kh?ng ??n) n??o kh??c. Ph?n th??ng s??ng b?c Red Stag kh?ng c?? s?n cho ng??i ch?i ? c??c qu?c gia sau: Bulgaria, Hy L?p, Ba Lan, Romania, Nga, Ukraine, ?n ??, Indonesia, Malaysia v?? Philippines.

Ti?n th??ng ho??n l?i ti?n

Ph?n th??ng ho??n l?i ti?n 25% v?? y??u c?u ??t c??c l?? 30xB tr??n c??c khe.

T? l? ch?i qua tr?? ch?i:

  • 100% cho c??c khe.

Ghi ch??: Ng??i ch?i ch? c?? th? y??u c?u m?t kho?n ti?n g?i c??ng m?t l??c v?? ti?n th??ng ph?i ???c y??u c?u trong v??ng 48 gi? k? t? khi mua h??ng ?? ?i?u ki?n ???c th?c hi?n. Ch??ng tr??nh khuy?n m?i ho??n tr? ???c cung c?p b?i Red Stag ch? c?? s?n cho nh?ng ng??i ch?i ch?n kh?ng s? d?ng b?t k? g??i ti?n th??ng ch??o m?ng n??o kh??c. B?n ph?i l??m l?? li??n h? v?i c??c chuy??n gia h? tr? bảng vòng loại world cup 2022 châu âu c?a ch??ng t?i v?? h? s? s?n s??ng ho??n tr? t??i kho?n c?a b?n v?i 25% trong 7 kho?n ti?n g?i ??u ti??n c?a b?n. Ph?n th??ng n??y c?? y??u c?u ??t c??c 30 l?n cho b?t k? tr?? ch?i n??o b?n th??ch, ngo?i tr? Craps, Baccarat v?? Roulette.

Th?ng tin gi?y ph??p

S??ng b?c Red Stag ???c c?p ph??p ti?n h??nh c??c ho?t ??ng ch?i game th?ng qua c??c khu v?c ph??p ly c?a Curacao.

C??c qu?c gia kh?ng ???c h? tr?

M?c d?? S??ng b?c Red Stag c?? th? truy c?p ???c b?i kh?? nhi?u qu?c gia, nh?ng ng??i ch?i kh?ng ???c ch?p nh?n t? c??c qu?c gia sau: Canada, Ph??p, V??ng qu?c Anh, Israel, Moldova, C?ng h??a, H?? Lan v?? Panama.

V?n ?? ng??i ch?i

Hi?n t?i kh?ng c?? v?n ?? v? ng??i ch?i n??o ???c bi?t ??n li??n quan ??n c??ch S??ng b?c Red Stag ti?n h??nh c??c ho?t ??ng ch?i game c?a m??nh.

Tr?ng th??i ch?ng th?c ph?? th?y

Red Stag Casino ki?m ???c m?t s? ch?ng th?c t? trang web giờ thi đấu việt nam uae n??y v?? t??nh to??n v?n v?? h? tr? kh??ch h??ng c?a h?. Ch??ng t?i ch? x??c nh?n c??c s??ng b?c internet t?t nh?t m?? c?? nhan ch??ng t?i tin t??ng v?? t? h??o h?p t??c v?i S??ng b?c Red Stag.

Nh? l?i h?a c?a ch??ng t?i v?i ??c gi? c?a ch??ng t?i, n?u b?n nh?p v??o m?c d?? b?t k? qu?ng c??o n??o tr??n trang web n??y, ?i?u n??y d?n ??n vi?c b?n m? t??i kho?n, th?? ch??ng t?i s? lu?n ? ?ay ?? h??a gi?i trong tr??ng h?p kh?ng th? b?n c?? v?n ??. Tuy nhi??n, ch??ng t?i r?t t? tin r?ng b?n s? kh?ng c?n ph?i h?i. M?t l?n n?a, ?u ??i h? tr? n??y ??p d?ng n?u, v?? ch? khi, b?n nh?p qua bi?u ng? tr??n trang web n??y.

Gh?? th?m S??ng b?c Red Stag>
Gh?? th?m S??ng b?c Red Stag

X?p h?ng t? c??c c?ng tin c?y

3.5
S??ng b?c.com
4.5
Freecasinogames.net
2.7
s??ng b?c.net
3.8
gameandcasino.com
4.4
LCB.org
3.9
Wizardofodds.com
fifa mobile dream team
3.8
TRUNG B??NH

B??nh ch?n c?a b?n:

Tr??n trang n??y