Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?n cu?i: ng??y 21 th??ng 7 n?m 2012

Tr??n trang n??y

oze casino 2 ??n 1 baccarat

Gi?i thi?u

2 ??n 1 Baccarat l?? m?t bi?n th? baccarat ???c t??m th?y trong c??c s??ng b?c c?a Melbourne v?? Perth. T?i hi?u n?? ???c d??nh cho nh?ng ng??i ??t c??c nh? v?? ??t c??c t?i thi?u th?p h?n so v?i baccarat th?ng th??ng.

Quy t?c

C??c quy t?c gi?ng nh? Baccarat th?ng th??ng, ngo?i tr? nh? sau.

  1. Kh?ng c?? hoa h?ng v? chi?n th?ng c??c ngan h??ng.
  2. T?ng c?ng 3 th? chi?n th?ng l?? 8 ho?c 9 s? tr? 2 ??n 1 cho c? ng??i ch?i v?? nhan vi??n ngan h??ng.
  3. M?i dota 1 b? m?t.
??

T? l? c??c

B?ng sau ?ay cho th?y t? l? c??c cho ng??i ch?i ??t c??c. T? b??o d??i b??n ph?i ph?n ??nh c?nh nh?? l?? 3,62%.

??

??t c??c ng??i ch?i

Th?ng l?i K?t h?p X??c su?t Tr? v?
2 356,212,163,551,232 0,071265 0.142531
1 1.874.306.119.041.020 0,374981 0,374981
-1 2.767.879.992.911.100 0,553753 -0.553753
T?ng c?ng 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.036242

??

B?ng sau ?ay cho th?y t? l? c??c cho nhan vi??n ngan h??ng. T? b??o d??i b??n ph?i ph?n ??nh c?nh nh?? l?? 2,20%.

??

Ngan h??ng ??t c??c

Th?ng l?i K?t h?p X??c su?t Tr? v?
2 304,079,683,551,232 0,060835 0.121671
1 1.988.172.882.886.660 0,397762 0,397762
-1 2,706,145,709,065,470 0,541403 -0.541403
T?ng c?ng 4.998.398.275.503.360 1.000000 -0.021970

??

Chi?n l??c

N?u b?n ph?i ch?i tr?? ch?i n??y, ngan h??ng ??t c??c cung c?p ??t c??c t?t h?n nhi?u, v?i m?c ?? nh? h?n 1,42% so v?i ??t c??c c?a ng??i ch?i. Tuy nhi??n, n?u b?n c?? th? ?? kh? n?ng t?i thi?u trong baccarat th?ng th??ng, th?? t?i r?t khuy??n b?n n??n ch?i n??.

B?ng d??i ?ay so s??nh c?nh nh?? trong 2 ??n 1 baccarat v?i baccarat th?ng th??ng.

??

So s??nh v?i baccarat th?ng th??ng

C?? c??c 2 ??n 1 Th??ng xuy??n
Ng??i ch?i 3,62% 1,24%
Nhan vi??n ngan h??ng 2,20% 1,06%

??

Li??n k?t b??n ngo??i

Quy t?c s??ng b?c v??ng mi?n (PDF).

Ti?n th??ng s??ng b?c tr?c tuy?n Baccarat

Th? h?ng S??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t ?? S??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
2
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
3
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
4
?? $ 100 100% 600xb Ch?i
Th??ng ?? $ 100 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 600xb
M? s?
5
?? 00 100% 500xb Ch?i
Th??ng ?? 00 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 500xb
M? s?

???c vi?t b?i: