Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: 26 tháng 11 năm 2005

Trên trang này

go88 info Trao đổi Blackjack

Giới thiệu

Exchange Blackjack là một biến thể blackjack được chơi tại Betfair.com. Không giống như Blackjack bình thường, người chơi đặt cược với nhau về việc có bất kỳ bàn tay nào có chiến thắng hay không và các đạo cụ khác nhau. Nó giống như một thị trường chứng khoán trong một trò chơi blackjack.

?

?

Quy tắc

?

 1. Trò chơi được chơi với số lượng vô hạn của sàn 52 thẻ tiêu chuẩn.
 2. Trừ khi có quy định khác, các quy tắc đen tiêu chuẩn được tuân thủ.
 3. Tay cao nhất, đối với người chơi hoặc đại lý, là bất kỳ bàn tay 5 thẻ nào ít hơn 21 điểm. Tất cả các bàn tay 5 thẻ có giá trị bằng nhau.
 4. The second highest hand is a blackjack.
 5. The third highest hand is a 21-point hand, then 20 points, etc.
 6. All wins shall pay even money (including a blackjack and a 5-card hand).
 7. The player may not double or split.
 8. The dealer will stand on a soft 17.
 9. If the dealer reaches five cards he shall immediately stand.
 10. The dealer shall not take a hole card.

?

Strategy

Following is the basic strategy for Exchange Blackjack.

?

?

House Edge

The house edge under the basic strategy above is 3.90%.

Expected Returns

The following table shows the expected return of all possible 2-card player hands across the dealer's up card.

?

2-Card Expected Values

Người chơi 2 lên 3 lên 4 lên 5 lên 6 lên 7 lên 8 lên 9 lên 10 lên Lên
2 0.1858 0.2082 0.2287 0.2458 0.2681 0.2764 0.2401 0.2031 0.0909 -0.1926
3 0.0916 0.1174 0.1467 0.1737 0.1946 0.1843 0.1445 0.1038 -0.003 -0.2603
4 0.0211 0.0532 0.085 0.1149 0.1365 0.0967 0.0535 0.009 -0.0928 -0.3251
5 -0.0367 -0.0021 0.0322 0.0652 0.0875 0,0155 -0.0312 -0.0795 -0.1767 -0.3855
6 -0.0848 -0.0477 -0.0112 0.0237 0.0465 -0.0576 -0.1077 -0.1597 -0.253 -0.4404
7 -0.0883 -0.0499 -0.0123 0.0227 0.0586 -0.016 -0.1362 -0.1898 -0.2732 -0.4725
số 8 -0.0386 0.0018 0.0407 0.0751 0.1243 0.1168 -0.0172 -0.1578 -0.2471 -0.4297
9 0.0376 0.0787 0.1175 0.1513 0.1958 0.1931 0.1267 -0.0158 -0.1804 -0.3544
10 0.125 0.1669 0.2056 0.2388 0.2783 0.2652 0.2122 0.1372 -0.0311 -0.2684
11 0.175 0,217 0.2554 0.2881 0.323 0.2996 0.2437 0.1786 0.0557 -0.2286
12 -0.2901 -0.2596 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.2091 -0.2643 -0.3287 -0.4162 -0.5613
13 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.2702 -0.3221 -0.3829 -0.4642 -0.5973
14 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.3248 -0.3735 -0.4308 -0.5062 -0.6289
15 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.3741 -0.4195 -0.4731 -0.5432 -0.6569
16 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.4188 -0.461 -0.511 -0.576 -0.6818
17 -0.1861 -0.1393 -0.0948 -0.0542 0,0061 -0.1104 -0.3841 -0.4245 -0.4649 -0.6561
18 0,0647 0.1092 0.1501 0.1825 0,2729 0,3926 0.1015 -0.186 -0.2428 -0.4067
19 0,305 0,3482 0,3859 0,4146 0,4804 0,6056 0,5872 0,2833 -0.0207 -0.1572
20 0,5339 0,5767 0,6121 0,6376 0,6834 0,7594 0,7829 0,7525 0,4322 0,0922
21 0,7506 0,7938 0,8278 0,8511 0,8773 0,9087 0,9195 0,9319 0,8082 0,2647
A, a 0.246 0.2714 0.2939 0.312 0.337 0.3587 0.3313 0.2859 0.158 -0.1449
A, 2 0.1518 0.1807 0.2119 0.2398 0.2635 0.2666 0.2357 0.1866 0.0641 -0.2127
A, 3 0.0813 0.1164 0.1502 0.181 0.2055 0.179 0.1447 0.0918 -0.0256 -0.2774
A, 4 0.0235 0.0611 0.0975 0.1313 0,1564 0,0978 0,06 0,0034 -0.1095 -0.3378
A, 5 -0.0246 0,0155 0,054 0,0898 0.1155 0,0247 -0.0166 -0.0769 -0.1858 -0.3927
A, 6 -0.0281 0,0134 0,053 0,0888 0,1275 0,0644 -0.045 -0.1069 -0.2061 -0.4248
A, 7 0,0647 0.1092 0.1501 0.1825 0,2729 0,3926 0.1015 -0.0794 -0,18 -0.3835
A, 8 0,305 0,3482 0,3859 0,4146 0,4804 0,6056 0,5872 0,2833 -0.0207 -0.1572
A, 9 0,5339 0,5767 0,6121 0,6376 0,6834 0,7594 0,7829 0,7525 0,4322 0,0922

?

Bảng sau đây cho thấy sự trở lại dự kiến ??của tất cả các tay người chơi 3 thẻ có thể trên thẻ UP của đại lý.

?

3 thẻ giá trị dự kiến

Người chơi 2 lên 3 lên 4 lên 5 lên 6 lên 7 lên 8 lên 9 lên 10 lên Lên
2 0,7454 0,7651 0,7803 0,7904 0,798 0,8021 0,8051 0,807 0,8089 0,778
3 0,6541 0,6728 0,6872 0,6968 0,704 0,7079 0,7107 0,7125 0,7143 0,685
4 0,5514 0,569 0,5825 0,5915 0,5982 0,6019 0,6045 0,6062 0,6079 0,5804
5 0,4373 0,4536 0,4661 0,4745 0,4807 0,4841 0,4866 0,4881 0,4897 0,4642
6 0,3119 0,3267 0,3456 0,3663 0,3758 0,3545 0,3568 0,3582 0,3596 0,3364
7 0,2429 0,2685 0,2927 0,3142 0,3381 0,2984 0,2159 0,2165 0,2178 0,197
số 8 0,2344 0,2612 0,2864 0,3077 0,3448 0,3685 0,2594 0,1717 0,1552 0,089
9 0,2419 0,2701 0,2962 0,3179 0,3538 0,3881 0,3402 0,2251 0.1281 0,0603
10 0,2644 0,2941 0,3211 0,3432 0,3773 0,4058 0,3691 0,3147 0,189 0,0508
11 0,3008 0,3322 0,3602 0,3828 0,4137 0,4339 0,3949 0,3512 0,2612 0,0368
12 -0.2059 -0.1855 -0.1663 -0.1497 -0.1253 -0.1125 -0.1543 -0.2009 -0.2625 -0.3596
13 -0.2971 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.2068 -0.2486 -0.2954 -0.3571 -0.4526
14 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.2892 -0.3312 -0.3781 -0.4398 -0.5339
15 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.3599 -0.402 -0.449 -0.5108 -0.6036
16 -0.314 -0.2659 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.4188 -0.461 -0.508 -0.5699 -0.6617
17 -0.1861 -0.1393 -0.0948 -0.0542 0,0061 -0.1104 -0.3841 -0.4245 -0.4649 -0.6561
18 0,0647 0.1092 0.1501 0.1825 0,2729 0,3926 0.1015 -0.186 -0.2428 -0.4067
19 0,305 0,3482 0,3859 0,4146 0,4804 0,6056 0,5872 0,2833 -0.0207 -0.1572
20 0,5339 0,5767 0,6121 0,6376 0,6834 0,7594 0,7829 0,7525 0,4322 0,0922
21 0,7506 0,7938 0,8278 0,8511 0,8773 0,9087 0,9195 0,9319 0,8082 0,2647
A, a 0,7454 0,7651 0,7803 0,7904 0,798 0,8021 0,8051 0,807 0,8089 0,778
A, 2 0,6541 0,6728 0,6872 0,6968 0,704 0,7079 0,7107 0,7125 0,7143 0,685
A, 3 0,5514 0,569 0,5825 0,5915 0,5982 0,6019 0,6045 0,6062 0,6079 0,5804
A, 4 0,4373 0,4536 0,4661 0,4745 0,4807 0,4841 0,4866 0,4881 0,4897 0,4642
A, 5 0,3119 0,3267 0,3456 0,3663 0,3758 0,3545 0,3568 0,3582 0,3596 0,3364
A, 6 0,2429 0,2685 0,2927 0,3142 0,3381 0,2984 0,2159 0,2165 0,2178 0,197
A, 7 0,2344 0,2612 0,2864 0,3077 0,3448 0,3926 0,2594 0,1717 0,1552 0,089
A, 8 0,305 0,3482 0,3859 0,4146 0,4804 0,6056 0,5872 0,2833 0.1281 0,0603
A, 9 0,5339 0,5767 0,6121 0,6376 0,6834 0,7594 0,7829 0,7525 0,4322 0,0922
A, 10 0,7506 0,7938 0,8278 0,8511 0,8773 0,9087 0,9195 0,9319 0,8082 0,2647

?

Bảng sau đây cho thấy sự trở lại dự kiến ??của tất cả các tay của người chơi 4 thẻ có thể trên thẻ UP của đại lý.

?

Giá trị dự kiến ??4 thẻ

Người chơi 2 lên 3 lên 4 lên 5 lên 6 lên 7 lên 8 lên 9 lên 10 lên Lên
2 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
3 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
4 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
5 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
6 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
7 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
số 8 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
9 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
10 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
11 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
12 0,3347 0,3498 0,3614 0,3692 0,3749 0,3781 0,3804 0,3818 0,3833 0,3596
13 0.1864 0.1998 0,2101 0,217 0,2222 0,225 0,227 0,2283 0,2296 0,2086
14 0,0381 0,0498 0,0589 0,0649 0,0694 0,0718 0,0736 0,0748 0,0759 0,0575
15 -0.1102 -0.1001 -0.0924 -0.0872 -0.0834 -0.0813 -0.0798 -0.0788 -0.0778 -0.0936
16 -0.2585 -0.2501 -0.2195 -0.1726 -0.1568 -0.2344 -0.2331 -0.2323 -0.2315 -0.2446
17 -0.1861 -0.1393 -0.0948 -0.0542 0,0061 -0.1104 -0.3841 -0.3859 -0.3852 -0.39ket qua vong loai khu vuc chau a57
18 0,0647 0.1092 0.1501 0.1825 0,2729 0,3926 0.1015 -0.186 -0.2428 -0.4067
19 0,305 0,3482 0,3859 0,4146 0,4804 0,6056 0,5872 0,2833 -0.0207 -0.1572
20 0,5339 0,5767 0,6121 0,6376 0,6834 0,7594 0,7829 0,7525 0,4322 0,0922
21 0,7506 0,7938 0,8278 0,8511 0,8773 0,9087 0,9195 0,9319 0,8082 0,2647
A, a 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 2 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 3 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 4 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9fii online981 0,9639
A, 5 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 6 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 7 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 8 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 9 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639
A, 10 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639

?

Bảng sau đây cho thấy sự trở lại dự kiến ??của tất trực tiếp bóng đá vip cả các tay của người chơi 5 thẻ có thể trên thẻ UP của đại lý.

?

Giá trị dự kiến ??5 thẻ

Người chơi 2 lên 3 lên 4 lên 5 lên 6 lên 7 lên 8 lên 9 lên 10 lên Lên
Bất kỳ bàn tay 0,9279 0,9497 0,9665 0,9777 0,986 0,9905 0,9939 0,996 0,9981 0,9639

?


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi

Trên trang này