Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?n cu?i: ng??y 1 th??ng 9 n?m 2017

Tr??n trang n??y

casino slot machines Blackjack ki?t s?c

Gi?i thi?u

L?n ??u ti??n t?i th?y Blackjack Burnout t?i Tr?? ch?i Table Games n?m 2016 ? Las Vegas, n?i t?i ?? th?c hi?n Cu?c ph?ng v?n n??y c?a nh?? ph??t minh, Angel Espino. V??o th??ng 8 n?m 2017, n?? ?? c?? v? tr?? ??u ti??n t?i s??ng b?c Saratoga ? Blackhawk, Colorado. K? t? ???, n?? c?ng ???c ch?n b?i S??ng b?c Golden Gates ? Blackhawk.

?

Tr?? ch?i ch?i nh? Blackjack th?ng th??ng ngo?i tr? ng??i ch?i c?? m?t c? h?i ?? thay th? m?t th? x?u cho c??i ti?p theo trong b? b??i. ??i v?i t??y ch?n n??y, ng??i ch?i ph?i th??m ph?? 20% kh?ng ho??n l?i khi b?t ??u b??n tay.

Quy t?c

?
 1. Blackjack Burnout l?? m?t t??nh n?ng t??y ch?n ngo??i th?ng th??ng Blackjack.
 2. Ng??i ch?i c?? th? ch?i blackjack b??nh th??ng ho?c c?? th? cho ph??p t??nh n?ng ki?t s?c b?ng c??ch ??t m?t kho?n ph?? b?ng 20% ????t c??c ban ??u c?a anh ta trong khu v?c tr??n b??n cho t??y ch?n Burnout.
 3. N?u ng??i ch?i b?t t??y ch?n Burnout, th?? b?t c? l??c n??o sau khi nh?n ho?c nhan ??i tr??n b??n tay ban ??u, anh ta c?? th? thay th? th? cu?i c??ng b?ng th? ti?p theo trong b? b??i. T??y ch?n n??y bao g?m sau khi ph?? s?n. N?u ng??i ch?i g?i t??y ch?n ki?t s?c, th?? ??i ly s? l?y th? cu?i c??ng v?? thay th? th? kh?ng mong mu?n b?ng th? ti?p theo trong b? b??i.
 4. T??ch kh?ng h?p l? t??y ch?n ki?t s?c.
 5. Ph?? t??y ch?n ki?t s?c l?? kh?ng ho??n l?i. Ng??i ch?i kh?ng l?y l?i n?u anh ta kh?ng g?i n??.
 6. N?u kh?ng, t?t c? c??c quy t?c blackjack th?ng th??ng ???c ??p d?ng. C??c quy t?c ???c ?? xu?t b?i nh?? s?n xu?t tr?? ch?i l??:
  • S??u s??n
  • ??i ly ???nh nh? 17
  • G?p ??i sau khi chia cho ph??p
  • C??c c?p c?? th? ???c t??ch l?i th??nh b?n tay, ngo?i tr? ACE, ch? c?? th? ???c chia m?t l?n.
  • Kh?ng ??u h??ng
?

Ngo??i ra, s??ng b?c c?? th? ch?n th??m m?t b? c??c b??n g?i l?? c??c ti?n th??ng. V? c? b?n, ?ay l?? nh?ng c??c c?a ng??i ch?i gi??nh chi?n th?ng n?u ng??i ch?i gi??nh ???c s? tay c?n thi?t li??n ti?p. H? tr? ti?n nh? sau theo s? l??ng tay li??n ti?p c?n thi?t ?? gi??nh chi?n th?ng:

 • 2 chi?n th?ng li??n ti?p: 2 ??n 1
 • 3 chi?n th?ng li??n ti?p: 4 ??n 1
 • 4 chi?n th?ng li??n ti?p: 8 ??n 1
 • 5 chi?n th?ng li??n ti?p: 15 ??n 1
 • 6 chi?n th?ng li??n ti?p: 28 ??n 1
 • 7 chi?n th?ng li??n ti?p: 50 ??n 1
 • 8 chi?n th?ng li??n ti?p: 90 ?no hu 2021?n 1
?

??i v?i m?c ???ch thi?t l?p cho d?? m?t b??n tay th?ng hay thua, chi?n th?ng t?ng th? r??ng ???c s? d?ng trong tr??ng h?p chia t??ch. Trong tr??ng h?p c?? b?t k? l?c ??y r??ng n??o, th?? b??n tay ??? b? b? qua nh? th? n?? kh?ng bao gi? x?y ra v?i m?c ???ch ??t c??c ti?n th??ng.

Chi?n l??c

?

Sau ?ay l?? chi?n l??c c? b?n n?u t??y ch?n ki?t s?c v?n c?? s?n. N?u n?? kh?ng c?? s?n, th?? ng??i ch?i n??n s? d?ng chi?n l??c c? b?n blackjack th?ng th??ng.


?

Chi?n l??c s? d?ng t??y ch?n Burnout ph? thu?c v??o b??n tay c?a ng??i ch?i tr??c th? cu?i c??ng, b??n tay bao g?m th? cu?i c??ng v?? th? UP c?a ??i ly. C??c h??nh ?nh sau ?ay ???c Charles Mousseau ???c ch?p t? b??o c??o to??n h?c khi n??o ?? g?i t??y ch?n.

Ch?ng l?i m?t ??i ly Ace ??n 4.


?

Ch?ng l?i m?t ??i ly 5 ??n 7.


?

Ch?ng l?i m?t ??game cờ bạc online uy tíni ly 8 ??n 10.


?

Ngo??i ra, c?? nh?ng sai l?ch chi?n l??c n?u ??t c??c ti?n th??ng c?? li??n quan.

Phan t??ch

?

T?t c? m?i th? ???c xem x??t, c?nh nh?? c?a Blackjack Burnout l?? 1,71% ch? s? c??c ban ??u ho?c 1,43% so v?i ??t c??c 1,2 ??n v?.

Sau ?ay l?? c?nh nh?? k?t h?p gi?a tr?? ch?i c? b?n v?? ??t c??c ti?n th??ng, gi? s? chi?n l??c ng??i ch?i t?i ?u ?? t?i ?a h??a l?i nhu?n chung.

 • 2 chi?n th?ng li??n ti?p: 6,55%
 • 3 chi?n th?ng li??n ti?p: 13,07%
 • 4 chi?n th?ng li??n ti?p: 12,66%
 • 5 chi?n th?ng li??n ti?p: 13,34%
 • 6 chi?n th?ng li??n ti?p: 12,34%
 • 7 chi?n th?ng li??n ti?p: 13,95%
 • 8 chi?n th?ng li??n ti?p: 14,31%
?

Video

?

Ph?ng v?n v?? tr??nh di?n c?a nh?? ph??t minh Blackjack Burnout Angel Espino.

S? nh??n nh?n

?

Angel Espino, t?i v?? ba trong s? c??c thi??n th?n c?a Angel t?i H?i lode88 us ngh? Tr?? ch?i Table Table n?m 2016.
?

T?i mu?n c?m ?n nh?? ph??t minh v?? ch? s? h?u tr?? ch?i, Angel Espino, v?? ?? chia s? c??c b??o c??o to??n h?c c?a ffo4 anh ?y v? tr?? ch?i c?a Charles Mousseau v?? tr? l?i nhi?u cau h?i c?a t?i v? n??.

Ti?n th??ng s??ng b?c ?en tr?c tuy?n

game tiền thật
Th? h?ng S??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t ?? S??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
? $ 15 300xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s?
2
? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
3
? $ 400 50% 200xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 400 ltd tl bong da hom nay Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s?
4
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
5
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?

???c vi?t b?i: