Chia s? c??i n??y

binh xập xám C??c H??ng d?n Blackjack cu?i c??ng

 • S??ng b?c ???c ?? xu?t
 • Blackjack cho ng??i m?i b?t ??u
 • C?ng c? Blackjack
 • Blackjack nang cao

Blackjack ???c ?? xu?t s??ng b?c

Wizard t??n th??nh 3 s??ng b?c n??y ?? ch?i blackjack b?ng ti?n th?t.

XEM TH??M

Blackjack cho ng??i m?i b?t ??u

H??ng d?n d??nh cho ng??i m?i b?t ??u c?a ch??ng t?i v? Blackjack l?? gi?i thi?u v? tr?? ch?i s??ng b?c ph? bi?n nh?t th? gi?i.

XEM TH??M

C?ng c? Blackjack

Phan t??ch v?? c?i thi?n tr?? ch?i c?a b?n v?i vi?c s? d?ng c??c c?ng c?, m??y t??nh v?? l?i khuy??n mi?n ph?? n??y.

XEM TH??M

Blackjack cho ng??i ch?i nang cao

Nh?ng ng??i ch?i Blackjack nghi??m t??c ?ang t??m c??ch ?? t?n d?ng l?i th? t? s??ng b?c v?? ??t m??nh l??n h??ng ??u.

XEM TH??M

Khuy?n kh??ch S??ng b?c tr?c tuy?n

H??nh ?nh s??ng b?c

L??N ??N 10.000 ??/Strong> ti?n th??ng

 • 10 ?? Kh?ng c?? ti?n th??ng ti?n g?i
 • Ti?n th??ng ch??o m?ng l?n
 • Tr?? ch?i ch?t l??ng
H??nh ?nh s??ng b?c

L??N ??N 777 ??/Strong> ti?n th??ng

 • Ti?n th??ng ch??o m?ng l?n
 • Gi?i ??u s??ng b?c h??ng ng??y
 • Nh?ng tr?? ch?i ph? bi?n
H??nh ?nh s??ng b?c

L??N ??N ?? 99 TH??NG

 • Ph?c v? cho ng??i ch?i Ph??p
 • Tr?? ch?i phong c??ch Vegas
 • Cau l?c b? l??ng trung th??nh h??o ph??ng

B?t ??u: Blackjack cho ng??i m?i b?t ??u

Gi?i thi?u: Tr?? ch?i ho?t ??ng nh? th? n??o

Blackjack kh?ng c?n gi?i thi?u. ?ay l?? tr?? ch?i b??n ph? bi?n nh?t ? Hoa K? v?? d? d??ng t??m th?y trong c??c s??ng b?c tr??n to??n th? gi?i.

??i t??ng c?a tr?? ch?i Blackjack ch? ??n gi?n l?? ?? c?? ???c nhi?u ?i?m h?n c??c ??i ly m?? kh?ng v??t qu?? 21.

Xem t?t c?

B?t ??u: Blackjack cho ng??i ch?i nang cao

M??y t??nh chi?n l??c c? b?n

H?y ?? t?i x??c ??nh chi?n l??c c? b?n ch??nh x??c cho b?n, theo b?t k? b? quy t?c n??o, s? d?ng m??y t??nh chi?n l??c c? b?n c?a t?i.

T?i v?n c??n c??c bi?u ?? truy?n th?ng c?a m??nh qu??:

Ti?n th??ng ?en tr?c tuy?nXem t?t c?

Ch??ng t?i li??n t?c duy tr?? c? s? d? li?u c?a t?t c? c??c ph?n th??ng s??ng b?c t? h??ng tr?m s??ng b?c tr?c tuy?n ch??ng t?i c?? ???c xem x??tv?? ch??ng t?i l?u y ph?n th??ng n??o cho ph??p Blackjack ??m theo y??u c?u ??t c??c. B?ng d??i ?ay cho th?y m?t danh s??ch x?p h?ng c??c kho?n ti?n th??ng Blackjack tr?c tuy?n t?t nh?t, x?p h?ng c?ng xem x??t c??c y??u c?u ??t c??c, s? ti?n th??ng ???c cung c?p, ch?t l??ng c?a trang web v?? h?n th? n?a.

Th? h?ng T??n s??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t M? s? ?? T??n s??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
S??ng b?c Red Stag ? $ 15 300xb & d RS15 Ch?i
S??ng b?c Red Stag Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s? RS15
2
King Billy S??ng b?c ? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
King Billy S??ng b?c Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
3
S??ng b?c kim c??ng cu?n ? $ 400 50% 200xb & d Wizard50 Ch?i
S??ng b?c kim c??ng cu?n Th??ng ?$ 400 Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s? Wizard50
4
S??ng b?c cau l?c b? Miami ? $ 10 300xb LCBMiami10 Ch?i
S??ng b?c cau l?c b? Miami Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s? LCBMiami10
5
S??ng b?c th? ?? ? $ 10 300xb Ch?i
S??ng b?c th? ?? Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
6
S??ng b?c sloto'cash ? $ 33 20xb & d LCB33 Ch?i
S??ng b?c sloto'cash Th??ng ?$ 33 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 20xb & d
M? s? LCB33
7
S??ng b?c las vegas usa ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c las vegas usa Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
s? 8
S??ng b?c Havana c? ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Havana c? Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
9
S??ng b?c Vegas tr?c tuy?n ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Vegas tr?c tuy?n Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
10
Khe c?ng v?i ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
Khe c?ng v?i Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus

Blackjack mi?n ph?? Hu?n luy?n vi??n

Tr?? ch?i Blackjack

T?i t? h??o cu?i luật poker c??ng ?? th??m m?t tr?? ch?i v?? hu?n luy?n vi??n blackjack v??o trang web c?a t?i. N?u b?n th?c hi?n m?t tr?? ch?i k??m h?n, tr?? ch?i s? c?nh b??o b?n tr??c. N?u t?ng g?p ??i ho?c chia t??ch v? m?t to??n h?c l?? c??ch ch?i ch??nh x??c, nh?ng b?n kh?ng c?? ?? chip, tr?? ch?i s? ??a ra l?i khuy??n t?t nh?t cho nh?ng g?? b?n c?? th? ?? kh? n?ng ?? l??m.

Ch?i hu?n luy?n vi??n

Hu?n luy?n vi??n ??m th?

Hu?n luy?n vi??n ??m th?

Tr?? ch?i Blackjack th? hai c?a ch??ng t?i kh?ng ch? xay d?ng d?a tr??n nh?ng g?? l?n ??u ti??n cung c?p m?? bay gi? n?? c?ng ???o t?o b?n ?? ??m th? trong h?n 10 h? th?ng ??m th? blackjack kh??c nhau!

Ch?i hu?n luy?n vi??n

T??i nguy??n b? sung