Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
Cập nhật lần cuối: 25 tháng 6 năm 2021

Trên trang này

b52 game bài Thẻ cào

Giới thiệu

Đây là phần giới thiệu.

Trở lại theo thứ tự bảng chữ cái

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 25 $ 30 $ 50
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 73,46% 74,43% 76,75%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 76,35% 77,43% 
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72%  80,75% 
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95%  70,86% 
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54%  74,29% 
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91%  77,71% 
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21%  77,01% 

Được sắp xếp bằng $ 1 trở lại

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 1.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 1

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%

Được sắp xếp bằng $ 2 trở lại

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 2.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 2

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%

Được sắp xếp theo lợi nhuận $ 3

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 3.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 3

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%

Được sắp xếp theo lợi nhuận $ 5

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 5.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 5

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%

Được sắp xếp bằng $ 10 trở lại

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 10.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 10

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%

Được sắp xếp theo 20 đô la trở lại

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 20.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 20

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%

Được sắp xếp bằng $ 30 trở lại

Bảng sau đây cho thấy việc trả lại vé bị cào theo trạng thái, theo thứ tự trả lại vé $ 30.

Lợi nhuận dự kiến ??- được sắp xếp bằng vé $ 30

Tiểu bang $ 1 $ 2 $ 3 $ 5 $ 10 $ 20 $ 30
Missouri 62,37% 66,27% 66,23% 69,05% 75,88% 77,72% 80,75%
Ohio 61,99% 65,01% 67,02% 69,09% 73,02% 73,91% 77,71%
Kentucky 61,90% 63,42% 65,40% 69,91% 71,40% 73,43% 77,43%
Pennsylvania 61,04% 65,04% 66,03% 71,02% 73,24% 75,21% 77,01%
Indiana 62,10% 65,06% 65,04% 68,94% 72,78% 72,98% 74,43%
Newyork 63,94% 63,01% 62,84% 63,85% 63,89% 73,54% 74,29%
Áo mới 60,03% 62,99% 65,03% 63,97% 65,07% 68,95% 70,86%

Liên kết nội bộ


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Bitstarz
  20 Spin miễn phí, không có tiền gửi Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi

Trên trang này

  dota 2 support