Chia sẻ cái này

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền thưởng Chơi
Cập nhật lần cuối: ngày 12 tháng 12 năm 2020

Trên trang này

b52 game bài Sách Keno

Giới thiệu

Sách Keno là một Keno Biến thể bởi Giải trí Evoplay, một công ty phần mềm làm trò chơi cho sòng bạc internet. Nó hoạt động như Keno thông thường, ngoại trừ có 36 quả bóng thay vì 80.

Sách Keno

Quy tắc

Bảng dưới đây cho thấy bảng thanh toán cho 1 đến 10 lượt chọn trong Sách Keno.

Bàn thanh toán

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 3,46 1.5 1 0,5 0 0 0 0 0 0
2  4,78 2.3 1.8 1.1 0,5 0,2 0 0 0
3   7.6 4.1 3.8 2.9 2.3 1.4 1 1
4    21 14 7.3 4.2 3 2.1 1.5
5     35 18 10 10 6.2 3.2
6      55 31 28 17 10
7       60 40 25 25
số 8        70 55 40
9         85 75
10          100

Phân tích

Bảng sau đây cho thấy số lượng kết hợp chiến thắng cho tất cả số lượng bắt có thể có trong 1 đến 10 lượt chọn trong Sách Keno.

Bảng kết hợp

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 26 325 2.600 14.950 65.780 230.230 657.800 1.562.275 3.124.550 5,311,735
1 10 260 3.250 26.000 149.500 657.800 2.302.300 6.578.000 15.622.750 31.245.500
2  45 1.170 14.625 117.000 672.750 2.960.100 10.360.350 29.601.000 70.302.375
3   120 3.120 39.000 312.000 1.794.000 7.893.600 27.627.600 78.936.000
4    210 5,460 68.250 546.000 3.139.500 13.813.800 48.348.300
5     252 6.552 81.900 655.200 3.767.400 16,576,560
6      210 5,460 68.250 546.000 3.139.500
7       120 3.120 39.000 312.000
số 8        45 1.170 14.625
9         10 260
10          1
Tổng cộng 36 630 7.140 58.905 376.992 1.947.792 8.347.680 30.260.340 94.143.280 254.186.856

Bảng sau đây cho thấy xác suất cho tất cả số lượng bắt có thể có trong 1 đến 10 lượt chọn trong Sách Keno.

Bảng xác suất

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,722222 0,515873 0,364146 0,253798 0.174486 0.118201 0,078800 0,051628 0,033189 0,020897
1 0,277778 0,412698 0,455182 0,441389 0,396560 0,337716 0,275801 0,217380 0.165947 0.122923
2  0,071429 0.163866 0,248281 0.310351 0,345391 0,354602 0,342374 0,314425 0,276578
3   0,016807 0,052967 0.103450 0.160181 0,214910 0,260856 0,293463 0.310543
4    0,003565 0,014483 0,035040 0,065407 0.103750 0.146732 0.190208
5     0,000668 0,003364 0,009811 0,021652 0,040018 0,065214
6      0,000108 0,000654 0,002255 0,005800 0,012351
7       0,000014 0,000103 0,000414 0,001227
số 8        0,000001 0,000012 0,000058
9         0,000000 0,000001
10          0,000000
Tổng cộng 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000 1.000000

Bảng dưới đây cho thấy bảng trả lại cho 1 đến 10 lượt chọn trong Sách Keno. Hàng dưới cùng hiển thị tổng lợi nhuận cho tất cả số lượng chọn có thể.

BẢNG TRỞ LẠI

Chụp lấy Chọn 1 Chọn 2 Chọn 3 Chọn 4 Chọn 5 Chọn 6 Chọn 7 Chọn 8 Chọn 9 Chọn 10
0 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
1 0,961111 0.619048 0,455182 0.220694 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000 0,000000
2  0,341429 0,376891 0,446906 0,341387 0.172696 0,070920 0,000000 0,000000 0,000000
3   0.127731 0,217163 0,393112 0,464526 0,494293 0,365199 0,293463 0.310543
4    0,074866 0,202763 0,255790 0,274711 0.311249 0,308136 0,285312
5     0,023396 0,060549 0,098111 0,216521 0,248110 0,208685
6      0,005930 0,020276 0,063152 0,098594 0.123512
7       0,000863 0,004124 0,010357 0,030686
số 8        0,000104 0,000684 0,002301
9         0,000009 0,000077
10          0,000000
Tổng cộng 0,961111 0,960476 0,959804 0,959630 0,960657 0,959490 0,959174 0,960349 0,959353 0,961116

Bảng sau đây tóm tắt lợi nhuận dự kiến ??cho tất cả số lần chọn. Lợi nhuận lớn nhất là 96,11% cho cả Pick 1 và Pick 10.

Trả lại tóm tắt

Nhặt Trở về
1 96,11%
2 96,05%
3 95,98%
4 95,96%
5 96,07%
6 95,95%
7 95,92%
số 8 96,03%
9 95,94%
10 96,11%

??


Được viết bởi:

Thuật sĩ Đề xuất

 • Đen-Diamond-Nasino
  € 999 Chào mừng tiền thưởng Chơi
 • Sa mạc-đêm-đối thủ-sinino
  € 10 Không có tiền thưởng tiền gửi Chơi
 • Lincoln-Casino
  100% Chào mừng tiền dota 2 ping thưởng Chơi

Trên trang này