Chia s? c??i n??y

C?p nh?t l?n cu?i: 21 th??ng 10 n?m 2018

Tr??n trang n??y

bài đổi thưởng Blackjack X-Change

Gi?i thi?u

Blackjack X-Change l?? m?t bi?n th? blackjack cho ph??p ng??i ch?i chuy?n b?t k? th? n??o trong tay ?? l?y th? ng?u nhi??n. T??y thu?c v??o t??nh hu?ng, ng??i ch?i s? ph?i tr? ti?n ?? chuy?n ??i th? x?u ho?c ???c tr? ti?n ?? chuy?n ??i t?t. T?i hi?u r?ng tr?? ch?i c?? th? ???c ch?i tr??n s??ng b?c tr?c tuy?n/di ??ng c?a Caesars.

Quy t?c

Blackjack X-Change cách đăng nhập fifa online 4 d?a tr??n c??c quy t?c Blackjack ti??u chu?n, m?? t?i cho r?ng ng??i ??c ?? quen thu?c. Sau ?ay l?? c??c chi ti?t v?? ?i?u ch?nh cho Blackjack th?ng th??ng.

 1. M?t s? l??ng v? h?n c?a s??n ???c s? d?ng.
 2. ??i ly ??ng tr??n m?m 17.
 3. Blackjack tr? 3 ??n 2.
 4. ??i ly nh??n v??o th? l? cho blackjack.
 5. Ng??i ch?i c?? th? t?ng g?p ??i tr??n b?t k? hai th? n??o, bao g?m sau khi chia t??ch.
 6. Ng??i fifa teams ch?i ch? c?? th? chia m?t l?n.
 7. Ng??i ch?i c?? th? ???nh v?? t?ng g?p ??i sau khi chia aces.
 8. Ng??i ch?i trao ??i b?t k? th? n??o trong tay anh ta, trong h?u h?t c??c t??nh hu?ng, cho m?t th? ng?u nhi??n v?i gi??. T??y ch?n n??y ch? ???c cung c?p v?i b?n ho?c ??t th?, 21 ho?c ??t h?n, v?? kh?ng ph?i sau khi nhan ??i ho?c chia t??ch.
 9. N?u ng??i ch?i trao ??i m?t th?, anh ta c?? th? kh?ng t?ng g?p ??i c?ng kh?ng b? chia t??ch sau ???.
 10. N?u ng??i ch?i c?? Blackjack sau khi trao ??i th?, n?? v?n s? tr? 3 ??n 2.
 11. Tr?? ch?i s? t??nh ph?? ng??i ch?i ?? trao ??i m?t th? x?u, ???c g?i l?? gi?? "mua" ho?c tr? ti?n cho ng??i ch?i ?? trao ??i m?t th? t?t, ???c g?i l?? gi?? "b??n".
 12. C? gi?? mua v?? b??n ??u ph? thu?c v??o t??nh h??nh. Tr?? ch?i c? g?ng t??nh ph?? cho ng??i ch?tl bdi 2,5% so v?i gi?? h?p ly ?? mua th? v?? tr? 2,5% ?? b??n th?, m?c d?? ??i khi t?i th?y t? l? ph?n tr?m cao h?n m?t ch??t.
 13. N?u ng??i ch?i mua ho?c b??n th?, chi ph?? ho?c gi?? ph?i tr? ???c th??m tr?c ti?p/tr? v??o s? d? c?a ng??i ch?i, ch? kh?ng ph?i s? ti?n ??t c??c c?a anh ta.

Th?? d?

Blackjack X-Change 1

Trong t?p tr??n, t?i ??t c??c £ 20 v?? c?? t?ng c?ng 3 th? so v?i ??i ly 5. L?a ch?n c?a t?i l??:

 • ???nh ho?c ??ng tr??n 15 so v?i 5, nh? trong Blackjack th?ng th??ng.
 • Mua th? thay th? ng?u nhi??n cho 6 cho £ 6.67.
 • B??n 2 cho m?t th? thay th? ng?u nhi??n v?i gi?? £ 1.74.
 • Mua th? thay th? ng?u nhi??n cho 7 cho £ 4,90.

Phan t??ch

Gi? s? ng??i ch?i kh?ng bao gi? trao ??i, t?i cho th?y c?nh nh?? l?? 0,37%. ?ay l?? t? l? c?a s? ti?n m?? ng??i ch?i c?? th? mong ??i ?? m?t so v?i c??c ban ??u. C??c t?p tin tr? gi??p c?a tr?? ch?i tuy??n b? t? l? ho??n v?n l?? 99,68%, ?? l?i 0,32% cho ng?i nh??. T?i nghi ng? s? kh??c bi?t l?? "tr? v?" t? c??c t?p tr? gi??p l?? t? l? c?a s? ti?n tr? l?i cho ng??i ch?i v?i t?ng s? ti?n ??t c??c, bao g?m c? nhan ??i v?? chia t??ch. N??i c??ch kh??c, s? kh??c bi?t l?? do so s??nh c?nh nh?? v?i y?u t? r?i ro.

B?ng sau ?ay cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??c?a m?i t??nh hu?ng, n?u c??c t??y ch?n duy nh?t ???c ???nh v?? ??ng.

Gi?? tr? d? ki?n ????M? r?ng

Ng??i ch?i
T?ng c?ng
Ng??i bu?n b??n
2
Ng??i bu?n b??n
3
Ng??i bu?n b??n
4
Ng??i bu?n b??n
5
Ng??i bu?n b??n
6
Ng??i bu?n b??n
7
Ng??i bu?n b??n
s? 8
Ng??i bu?n b??n
9
Ng??i bu?n b??n
10
Ng??i bu?n b??n
??t ch?
C?ng 4 -0.114913 -0.082613 -0.049367 -0.012380 0,011130 -0.088279 -0.159334 -0.240666 -0.289198 -0.253077
C?ng 5 -0.128216 -0.095310 -0.061479 -0.023979 -0.001186 -0.119447 -0.188093 -0.266615 -0.313412 -0.278575
C?ng 6 -0.140759 -0.107291 -0.072917 -0.034916 -0.013006 -0.151933 -0.217242 -0.292641 -0.337749 -0.304147
C?ng 7 -0.109183 -0.076583 -0.043022 -0.007271 0,029185 -0.0688game bài vui08 -0.210605 -0.285365 -0.319055 -0.310072
C?ng 8 -0.021798 0,008005 0,038784 0,070805 0.114960 0,082207 -0.059898 -0.210186 -0.249375 -0.197029
C?ng 9 0,074446 0.101265 0.128981 0.158032 0.196019 0.171868 0,098376 -0.052178 -0.152953 -0.065681
Kh?? 10 0.182500 0,206088 0.230470 0,256259 0,287795 0,256909 0.197954 0.116530 0,025309 0,081450
C?ng 11 0,238351 0,260325 0.283020 0,307350 0,333690 0,292147 0,229982 0.158257 0.119482 0.143001
C?ng 12 -0.253390 -0.233691 -0.211063 -0.167193 -0.153699 -0.212848 -0.271575 -0.340013 -0.381043 -0.350540
C?ng 13 -0.292784 -0.252250 -0.211063 -0.167193 -0.153699 -0.269073 -0.323605 -0.387155 -0.425254 -0.396930
C?ng 14 danh chan san dinh-0.292784 -0.252250 -0.211063 -0.167193 -0.153699 -0.321282 -0.371919 -0.430930 -0.466307 -0.440007
C?ng 15 -0.292784 -0.252250 -0.211063 -0.167193 -0.153699 -0.369762 -0.416782 -0.471578 -0.504428 -0.480006
C?ng 16 -0.292784 -0.252250 -0.211063 -0.167193 -0.153699 -0.414779 -0.458440 -0.509322 -0.539826 -0.517149
C?ng 17 -0.152975 -0.117216 -0.080573 -0.044941 0,011739 -0.106809 -0.381951 -0.423154 -0.419721 -0.478033
C?ng 18 0.121742 0.148300 0.175854 0.199561 0,283444 0,399554 0.105951 -0.183163 -0.178301 -0.100199
Kh?? 19 0,386305 0,404363 0,423179 0,439512 0,495977 0,615976 0,593854 0,287597 0,063118 0,277636
Kh?? 20 0,639987 0,650272 0,661050 0,670360 0,70395game bài đổi thưởng tặng tiền khởi nghiệp9 0,773227 0,791815 0,758357 0,554538 0,655470
C?ng 21 0,882007 0,885300 0,888767 0,891754 0,902837 0,925926 0,930605 0,939176 0,962624 0,922194
M?m 12 0,081836 0.103507 0.126596 0.156482 0.185954 0.165473 0,095115 0,000066 -0.070002 -0.020478
M?m 13 0,046636 0,074119 0.102477 0.133363 0.161693 0.122386 0,054057 -0.037695 -0.104851 -0.057308
M?m 14 0,022392 0,050807 0,080081 0.111894 0.139165 0,079507 0,013277 -0.075163 -0.139467 -0.093874
M?m 15 -0.000121 0,029160 0,059285 0,091960 0.118246 0,037028 -0.027055 -0.112189 -0.173704 -0.130027
M?m 16 -0.021025 0,009059 0,039975 0,073449 0,098821 -0.004890 -0.066795 -0.148644 -0.207441 -0.165637
M?m 17 -0.000chơi sâm lốc491 0,028975 0,059326 0,091189 0.128052 0,053823 -0.072915 -0.149787 -0.196867 -0.179569
M?m 18 0.121742 0.148300 0.175854 0.199561 0,283444 0,399554 0.105951 -0.100744 -0.143808 -0.092935
M?m 19 0,386305 0,404363 0,423179 0,439512 0,495977 0,615976 0,593854 0,287597 0,063118 0,277636
M?m 20 0,639987 0,650272 0,661050 0,670360 0,703959 0,773227 0,791815 0,758357 0,554538 0,655470
M?m 21 0,882007 0,885300 0,888767 0,891754 0,902837 0,925926 0,930605 0,939176 0,962624 0,922194

B?ng sau ?ay cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??c?a m?i t??nh hu?ng, n?u c??c t??y ch?n duy nh?t l?? ???nh, ??ng v?? nhan ??i. Ch? c?? t?ng s? ng??i ch?i trong ??? nhan ??i c?? th? l?? tr?? ch?i t?t nh?t ???c hi?n th?, n?u kh?ng h?y xem b?ng ???nh ho?c ??ng ? tr??n.

Gi?? tr? d? ki?n ???? Hit, Stand ho?c DoubleM? r?ng

Ng??i ch?i
T?ng c?ng
Ng??i bu?n b??n
2
Ng??i bu?n b??n
3
Ng??i bu?n b??n
4
Ng??i bu?n b??n
5
Ng??i bu?n b??n
6
Ng??i bu?n b??n
7
Ng??i bu?n b??n
s? 8
Ng??i bu?n b??n
9
Ng??i bu?n b??n
10
Ng??i bu?n b??n
??t ch?
C?ng 9 0,074446 0.120816 0.181949 0,243057 0,317055 0.171868 0,098376 -0.052178 -0.152953 -0.065681
Kh?? 10 0,358939 0,409321 0,460940 0,512517 0,575590 0,392412 0,286636 0.144328 0,025309 0,081450
C?ng 11 0,470641 0,517795 0,566041 0,614699 0,667380 0,462889 0,350693 0,227783 0.179689 0.143001
M?m 12 0,081836 0.103507 0.126596 0.156482 0.185954 0.165473 0,095115 0,000066 -0.070002 -0.020478
M?m 13 0,046636 0,074119 0.102477 0.133363 0.179748 0.122386 0,054057 -0.037695 -0.104851 -0.057308
M?m 14 0,022392 0,050807 0,080081 0.125954 0.179748 0,079507 0,013277 -0.075163 -0.139467 -0.093874
M?m 15 -0.000121 0,029160 0,059285 0.125954 0.179748 0,037028 -0.027055 -0.112189 -0.173704 -0.130027
M?m 16 -0.021025 0,009059 0,058427 0.125954 0.179748 -0.004890 -0.066795 -0.148644 -0.207441 -0.165637
M?m 17 -0.000491 0,055095 0.118653 0.182378 0,256104 0,053823 -0.072915 -0.149787 -0.196867 -0.179569
M?m 18 0.121742 0.177641 0,237004 0,295225 0,381506 0,399554 0.105951 -0.100744 -0.143808 -0.092935

B?ng sau ?ay cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??c?a m?i t??nh hu?ng, n?u ???nh, ??ng, nhan ??i v?? chia t??ch ??u l?? t?t c? c??c t??y ch?n.

Gi?? tr? d? ki?n ???? Hit, Stand, Double ho?c SplitM? r?ng

Ng??i ch?i
T?ng c?ng
Ng??i bu?n b??n
2
Ng??i bu?n b??n
3
Ng??i bu?n b??n
4
Ng??i bu?n b??n
5
Ng??i bu?n b??n
6
Ng??i bu?n b??n
7
Ng??i bu?n b??n
s? 8
Ng??i bu?n b??n
9
Ng??i bu?n b??n
10
Ng??i bu?n b??n
??t ch?
2,2 -0.088887 -0.025616 0,042947 0.127250 0.194779 -0.007399 -0.159334 -0.240666 -0.289198 -0.253077
3,3 -0.138164 -0.063866 0,014625 0.102293 0.169420 -0.067760 -0.217242 -0.292641 -0.337749 -0.304147
4,4 -0.021798 0,008005 0,038784 0,080260 0.145957 0,082207 -0.059898 -0.210186 -0.249375 -0.197029
5,5 0,358939 0,409321 0,460940 0,512517 0,575590 0,392412 0,286636 0.144328 0,025309 0,081450
6,6 -0.218637 -0.136678 -0.049560 0,043987 0.107923 -0.212848 -0.271575 -0.340013 -0.381043 -0.350540
7,7 -0.155485 -0.074767 0,010511 0,099965 0.187691 -0.090501 -0.371919 -0.430930 -0.466307 -0.440007
8,8 0,019285 0,086888 0.156567 0,228318 0,325533 0.211530 -0.087582 -0.405400 -0.489488 -0.394058
9,9 0.184629 0,242140 0.301503 0,363348 0,443375 0,399554 0,215323 -0.093660 -0.178301 -0.100199
10,10 0,639987 0,650272 0,661050 0,670360 0,703959 0,773227 0,791815 0,758357 0,554538 0,655470
A, a 0,739275 0,783881 0,834126 0,895723 0,977514 0,914737 0,801496 0,642847 0,528001 0,597239

B?ng sau ?ay cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??cho m?i t??nh hu?ng c?? th? sau khi trao ??i th?. T?ng s? ng??i ch?i ???c ch? ??nh l?? sau khi th??o th? mua/b??n nh?ng tr??c khi xem x??t b?t k? th? ng?u nhi??n n??o thay th? n??. Hai h??ng ??u ti??n l?? cho c??c t??nh hu?ng m?? ng??i ch?i ch? c?? m?t th? ch? c?? 10 ho?c Ace, trong ??? c?? th? l?? m?t Blackjack.

Gi?? tr? d? ki?n ??sau khi trao ??iM? r?ng

Ng??i ch?i
T?ng c?ng
Ng??i bu?n b??n
2
Ng??i bu?n b??n
3
Ng??i bu?n b??n
4
Ng??i bu?n b??n
5
Ng??i bu?n b??n
6
Ng??i bu?n b??n
7
Ng??i bu?n b??n
s? 8
Ng??i bu?n b??n
9
Ng??i bu?n b??n
10
Ng??i bu?n b??n
??t ch?
10 ch? 0.230038 0,253373 0,277488 0.303047 0,333731 0.301068 0,241753 0.159670 0,066645 0.125896
Ch? c?? ??t ch? b??i 0,559789 0,576812 0,594448 0,612905 0,639639 0,634007 0,575946 0,493984 0,429347 0,476406
C?ng 2 -0.075884 -0.049751 -0.022100 0,013730 0,038883 -0.027257 -0.103162 -0.190047 -0.241998 -0.203354
C?ng 3 -0.100523 -0.068876 -0.036261 0,000170 0,024471 -0.057438 -0.130942 -0.215077 -0.265329 -0.227937
C?ng 4 -0.114913 -0.082613 -0.049367 -0.012380 0,011130 -0.088279 -0.159334 -0.240666 -0.289198 -0.253077
C?ng 5 -0.128216 -0.095310 -0.061479 -0.023979 -0.001186 -0.119447 -0.188093 -0.266615 -0.313412 -0.278575
C?ng 6 -0.140759 -0.107291 -0.072917 -0.034916 -0.013006 -0.151933 -0.217242 -0.292641 -0.337749 -0.304147
C?ng 7 -0.109183 -0.076583 -0.043022 -0.007271 0,029185 -0.068808 -0.210605 -0.285365 -0.319055 -0.310072
C?ng 8 -0.021798 0,008005 0,038784 0,070805 0.114960 0,082207 -0.059898 -0.210186 -0.249375 -0.197029
C?ng 9 0,074446 0.101265 0.128981 0.158032 0.196019 0.171868 0,098376 -0.052178 -0.152953 -0.065681
Kh?? 10 0.182500 0,206088 0.230470 0,256259 0,287795 0,256909 0.197954 0.116530 0,025309 0,081450
C?ng 11 0,238351 0,260325 0.283020 0,307350 0,333690 0,292147 0,229982 0.158257 0.119482 0.143001
C?ng 12 -0.253390 -0.233691 -0.213537 -0.193271 -0.170526 -0.212848 -0.271575 -0.340013 -0.381043 -0.350540
C?ng 13 -0.307791 -0.291210 -0.274224 -0.257333 -0.235626 -0.269073 -0.323605 -0.387155 -0.425254 -0.396930
C?ng 14 -0.362192 -0.348729 -0.334911 -0.321395 -0.300726 -0.321282 -0.371919 -0.430930 -0.466307 -0.440007
C?ng 15 -0.416594 -0.406249 -0.395599 -0.385457 -0.365826 -0.369762 -0.416782 -0.471578 -0.504428 -0.480006
C?ng 16 -0.470995 -0.463768 -0.456286 -0.449520 -0.430927 -0.414779 -0.458440 -0.509322 -0.539826 -0.517149
C?ng 17 -0.536151 -0.531674 -0.527011 -0.522986 -0.508753 -0.483486 -0.505983 -0.553695 -0.584463 -0.557300
C?ng 18 -0.622439 -0.620005 -0.617462 -0.615260 -0.607479 -0.591144 -0.591056 -0.616528 -0.647671 -0.626515
Kh?? 19 -0.729077 -0.728033 -0.726937 -0.725991 -0.722554 -0.715450 -0.713660 -0.715574 -0.729449 -0.724795
Kh?? 20 -0.855230 -0.854977 -0.854710 -0.854480 -0.853628 -0.851852 -0.851492 -0.850833 -0.849029 -0.852139
M?m 12 0,081836 0.103507 0.126596 0.156482 0.185954 0.165473 0,095115 0,000066 -0.070002 -0.020478
M?m 13 0,046636 0,074119 0.102477 0.133363 0.161693 0.122386 0,054057 -0.037695 -0.104851 -0.057308
M?m 14 0,022392 0,050807 0,080081 0.111894 0.139165 0,079507 0,013277 -0.075163 -0.139467 -0.093874
M?m 15 -0.000121 0,029160 0,059285 0,091960 0.118246 0,037028 -0.027055 -0.112189 -0.173704 -0.130027
M?m 16 -0.021025 0,009059 0,039975 0,073449 0,098821 -0.004890 -0.066795 -0.148644 -0.207441 -0.165637
M?m 17 -0.000491 0,028975 0,059326 0,091189 0.128052 0,053823 -0.072915 -0.149787 -0.196867 -0.179569
M?m 18 0,062905 0,090248 0.118502 0.147613 0.190753 0.170676 0,039677 -0.100744 -0.143808 -0.092935
M?m 19 0.123958 0.149340 0.175577 0,202986 0,239799 0.220620 0.152270 0,007893 -0.088096 -0.005743
M?m 20 0.182500 0,206088 0.230470 0,256259 0,287795 0,256909 0.197954 0.116530 0,025309 0,081450
M?m 21 0,238351 0,260325 0.283020 0,307350 0,333690 0,292147 0,229982 0.158257 0.119482 0.143001

Ti?p theo, ch??ng ta h?y xem x??t v?? d? sau.

Blackjack X-Change 4

S? ti?n ??t c??c c?a t?i l?? £ 100 v?? t?i c?? 19 so v?i 6. Ch??ng ta n??n bi?t t? chi?n l??c c? b?n r?ng n?u ??i ly ??ng tr??n 17 m?m, ch??ng ta kh?ng bao gi? t?ng g?p ??i so v?i 19, v?? v?y ch??ng ta ki?m tra b?ng gi?? tr? d? ki?n ????u ti??n ?? xem gi?? tr? c?a t??nh hu?ng n??y l?? s?n ph?m c?a 0,495977 v?? s? ti?n ??t c??c, ho?c £ 100 × 0,495977 = £ 49.5977.

M?t l?a ch?n l?? b??n ACE v?i gi?? £ 37,16. ?i?u ??? s? ?? l?i cho ch??ng t?i m?t th? c?ng 8 v?? m?t th? ng?u nhi??n. B?ng tr?c ti?p ? tr??n cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??c?a t??nh hu?ng n??y l?? s?n ph?m c?a 0,114960 v?? s? ti?n ??t c??c, b?ng 100 × 0.114960 = £ 11.4960. Vi?c gi?m gi?? tr? d? ki?n, so v?i ??ng tr??n 19, l?? £ 49.5977 - £ 11.4960 = £ 38.1017. Ch??ng t?i ?ang ???c ?? ngh? b??n Ace ??? v?i gi?? £ 37,16. T? l? gi?? b??n so v?i gi?? h?p ly l?? £ 37,16/£ 38.1017 = 97,53%. N??i c??ch kh??c, ch??ng t?i ?ang nh?n ???c gi?? tr? h?p ly cho ACE, ??t h?n 2,47%.

M?t l?a ch?n kh??c l?? mua th? thay th? cho 8 cho £ 14,76. ?i?u ??? s? ?? l?i cho ch??ng t?i m?t ??t ch? b??i v?? m?t th? ng?u nhi??n. H?y nh? t? c??c quy t?c r?ng n?u th? thay th? l?? 10, th?? ng??i ch?i s? ???c tr? to??n b? 3 ??n 2. H??ng "ch? ACE" c?a b?ng tr?c ti?p cho th?y gi?? tr? d? ki?n ??c?a t??nh hu?ng n??y l?? s?n ph?m c?a 0,639639 v?? S? ti?n ??t c??c, ho?c £ 100 × 0,639639 = £ 63.9639. S? gia t?ng gi?? tr? d? ki?n, so v?i ??ng tr??n 19, l?? £ 63.9639 - £ 49.5977 = £ 14.3662. Ch??ng t?i ?ang ???c ?? ngh? mua th? thay th? cho 8 v?i gi?? 14,76. T? l? c?a gi?? mua so v?i gi?? h?p ly l?? £ 14,76/£ 14.3662 = 102,74%. N??i c??ch kh??c, ch??ng t?i ?ang tr? 2,74% so v?i gi?? h?p ly.

Chi?n l??c

Sau ?ay l?? chi?n l??c c? b?n c?a t?i cho Blackjack X-Change. N?u m?t s? nhan ??i m?m tr?ng kh??c so v?i c??c ??i ly ti??u chu?n ??ng trong tr?? ch?i Soft 17, th?? ??? l?? do c??c s??n v? h?n.

Blackjack X-Change Chi?n l??c c? b?n

??i v?i vi?c trao ??i th?, ng??i ch?i kh?ng bao gi? n??n l??m ?i?u ???, b?i v?? t? su?t l?i nhu?n 2,5% ??n 3,0% nhi?u h?n 0,32% trong tr?? ch?i c? b?n.

.

Li?n k?t ngo?i

Ti?n th??ng s??ng b?c ?en tr?c tuy?n

Th? h?ng S??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t ?? S??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
? $ 15 300xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s?
2
? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
3
? $ 400 50% 200xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 400 Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s?
4
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
5
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?

???c vi?t b?i: