Chia s? c??i n??y

app quay video có phông nền C??c Poker video cu?i c??ng ? H??ng d?n

 • S??ng b?c ???c ?? xu?t
 • Video Poker cho ng??i m?i b?t ??u
 • Video c?ng c? poker
 • Video poker nang cao

S??ng b??i poker video ???c ?? xu?t

Wizard t??n th??nh 3 s??ng b?c n??y ?? ch?i video poker b?ng ti?n th?t.

XEM TH??M

Video Poker cho ng??i m?i b?t ??u

Ng??i m?i b?t ??u h??ng d?n v? poker video c?a ch??ng t?i l?? m?t ph?n gi?i thi?u v? m?t trong nh?ng tr?? ch?i s??ng b?c ph? bi?n nh?t.

XEM TH??M

Video c?ng c? poker

Phan t??ch v?? c?i thi?n tr?? ch?i c?a b?n v?i vi?c s? d?ng c??c c?ng c?, m??y t??nh v?? l?i khuy??n mi?n ph?? n??y.

XEM TH??M

Video Poker cho ng??i ch?i nang cao

Nh?ng ng??i ch?i poker video nghi??m t??c ?ang t??m c??ch t?n d?ng l?i th? t? s??ng b?c v?? t? ??t l??n h??ng ??u.

XEM TH??M

Khuy?n kh??ch S??ng b?c tr?c tuy?n

H??nh ?nh s??ng b?c

L??N ??N 777 ??/Strong> ti?n th??ng

 • Ti?n th??ng ch??o m?ng l?n
 • Gi?i ??u s??ng b?c h??ng ng??y
 • Nh?ng tr?? ch?i ph? bi?n
H??nh ?nh s??ng b?c

L??N ??N 10.000 ??/Strong> ti?n th??ng

 • 10 ?? Kh?ng c?? ti?n th??ng ti?n g?i
 • Ti?n th??ng ch??o m?ng l?n
 • Tr?? ch?i ch?t l??ng
H??nh ?nh s??ng b?c

L??N ??N ?? 99 TH??NG

 • Ph?c v? cho ng??i ch?i Ph??p
 • Tr?? ch?i phong c??ch Vegas
 • Cau l?c b? l??ng trung th??nh h??o ph??ng

B?t ??u: Video Poker cho ng??i m?i b?t ??u

Gi?i thi?u: Tr?? ch?i ho?t ??ng nh? th? n??o

Video Poker ?? ??a v??o s??ng b?c v??o nh?ng n?m b?y m??i; V?? ng??y nay l?? m?t trong nh?ng h??nh th?c ???nh b?c ph? bi?n nh?t. ??i v?i ng??i ch?i th??ch m?t tr?? ch?i k? n?ng, m?t c?nh nh?? th?p, kh? n?ng chi?n th?ng l?n v?? t??nh ?n danh c?a vi?c ch?i m?t m??nh, kh?ng c?? g?? kh??c c?? th? so s??nh v?i video poker. C??c quy t?c c?a poker video r?t ??n gi?n; B?n ch?i 1 ??n 5 ??ng xu, m??y cung c?p cho b?n n?m th?, b?n ch?n gi? v?? lo?i b?, m??y thay th? c??c lo?i b? c?a b?n v?? tr? cho b?n theo gi?? tr? c?a b??n tay c?a b?n.

B?n c?? th? ?? nghe cau ng?n ng? r?ng "ng?i nh?? lu?n c?? l?i th?". Video Poker l?? m?t ngo?i l? cho quy t?c ???. N?u b?n t??m ki?m c??c b?ng thanh to??n t? do nh?t v?? ch?i ch??ng ???ng c??ch, b?n c?? th? c?? m?t l?i th? m?ng. M?t s? b?ng thanh to??n, c?? l?i cho m??y m?t ch??t, c?? th? tr? l?i h?n 100%, n?u b?n t??nh ??n c??c ?u ??i nh? ti?n m?t, ch?i mi?n ph??, ng??i g?i th? v?? c??c comps kh??c.

Video Poker cho ng??i ch?i nang cao

M??y t??nh chi?n l??c poker video

H?y ?? t?i x??c ??nh chi?n l??c c? b?n ch??nh x??c cho b?n, theo b?t k? b? quy t?c n??o, s? d?ng m??y t??nh chi?n l??c c?a t?i.

Video Poker Phan t??ch

C?ng c? d?a tr??n web n??y s? phan t??ch b?t k? b?ng thanh to??n n??o cho nhi?u lo?i tr?? ch?i poker video.

M??y phan t??ch tay poker video

B?n mu?n phan t??ch m?t b??n tay c? th? trong t?t c? c??c lo?i poker video ph? bi?n? ??n gi?n ch? c?n s? d?ng c?ng c? n??y.

??

??

Ph?n th??ng poker video tr?c tuy?nXEM TH??M

Ch??ng t?i ?? c?? nh?ng b??c ti?n l?n trong vi?c t?o ra m?t thu?t to??n gi??p x??c ??nh ph?n th??ng poker video t?t nh?t cho ng??i ch?i t?n d?ng l?i th? tr?c tuy?n. B?ng ti?n th??ng n??y c?? t??nh ??n m?t s? y?u t?, bao g?m c??c y??u c?u ??t c??c, s? ti?n ???c cung c?p, cho d?? s??ng b?c c?? uy t??n hay kh?ng, v?? h?n th? n?a. D?a tr??n c??c ti??u ch?? n??y, ch??ng t?i c?m th?y ph?n th??ng poker video t?t nh?t d??i ?ay.

Th? h?ng T??n s??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t M? s? ?? T??n s??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
S??ng b?c Red Stag ? $ 15 300xb & d RS15 Ch?i
S??ng b?c Red Stag Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s? RS15
2
King Billy S??ng b?c ? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
King Billy S??ng b?c Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
3
S??ng b?c kim c??ng cu?n ? $ 400 50% 200xb & d Wizard50 Ch?i
S??ng b?c kim c??ng cu?n Th??ng ?$ 400 Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s? Wizard50
4
S??ng b?c cau l?c b? Miami ? $ 10 300xb LCBMiami10 Ch?i
S??ng b?c cau l?c b? Miami Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s? LCBMiami10
5
S??ng b?c th? ?? ? $ 10 300xb Ch?i
S??ng b?c th? ?? Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
6
S??ng b?c sloto'cash ? $ 33 20xb & d LCB33 Ch?i
S??ng b?c sloto'cash Th??ng ?$ 33 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 20xb & d
M? s? LCB33
7
Gi??nh ???c s??ng b?c m?t ng??y ? $ 250 250% 50xb MATCH250LCBN Ch?i
Gi??nh ???c s??ng b?c m?t ng??y Th??ng ?$ 250 Ch?i
Ph?n tr?m 250%
Cu?c ???nh c?? 50xb
M? s? MATCH250LCBN
s? 8
S??ng b?c las vegas usa ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c las vegas usa Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
9
S??ng b?c Havana c? ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Havana c? Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus
10
S??ng b?c Vegas tr?c tuy?n ? $ 11000 100% 90xb & d Wizardbonus Ch?i
S??ng b?c Vegas tr?c tuy?n Th??ng ?$ 11000 Ch?i
Ph?n tr?m 100%
Cu?c ???nh c?? 90xb & d
M? s? Wizardbonus

Video poker mi?n ph?? Hu?n luy?n vi??n

Th?c h??nh tr??n m?t ch?c tr?? ch?i poker video tr??n tr?? ch?i poker video m?i v?? ???c c?i ti?n c?a t?i, c?? s?n trong m?t tay v?? nhi?u tr?? ch?i. Poker video m?t tay Poker video nhi?u tay

S??ch - Ph?? th?y ???c xem x??t

Poker video tri?u ??

c?a Bob Dancer

V? c?ng ?? v?t s?a poker cho t?t c? nh?ng g?? n?? c?? gi?? tr? v?? ?ay l?? cau chuy?n v? c??ch anh ta l??m ?i?u ???, t? m?t ngan h??ng t? v??i ngh??n ??n h?n m?t tri?u. Video Poker ng??y h?m nay kh?ng sinh l?i nh? trong nh?ng n?m 1990 nh?ng n?? v?n c?? nhi?u th?ng tin v?? l?? m?t b??i ??c th?? v?.

Xem t?t c?

Video

Top 10 sai l?m poker video - Ph?n m?t

b?i Wizard of t? l? c??c

Top 10 Video Poker Sai l?m - Ph?n hai

b?i Wizard of t? l? c??c

Ultimate x Gold Video Poker

b?i Wizard of t? l? c??c

Xem t?t c?