Chia s? c??i n??y

casino online viet nam
C?p nh?t l?n cu?i: 17 th??ng 6 n?m 2017

Tr??n trang n??y

đánh bài đổi thưởng sunwin 21 Duel thẻ pokemon tcg Blackjack

Gi?i thi?u

21 Duel Blackjack l?? m?t bi?n th? ?en c?a Playtech. Th?t kh?? ?? so s??nh 21 Duel Blackjack v?i b?t k? tr?? ch?i hi?n c?? n??o kh??c, v?? v?y vui l??ng xem c??c quy t?c d??i ?ay ?? bi?t th??m th?ng tin.

Quy t?c

??
  tải fifa 2019 cho android
 1. S??u s??n 52 th? ???c s? d?ng.
 2. Th? v?? tay ???c ghi ?i?m nh? trong Blackjack, ngo?i tr? Blackjack ch? l?? 21 ?i?m v?? b?ng tay 21 ?i?m bao g?m ba th?.
 3. Ch?i b?t ??u v?i ng??i ch?i ??t c??c ante v?? ??t c??c 2 b??n t??y ch?n.
 4. Tr?? ch?i sau ??? s? ??i ph?? v?i ng??i ch?i hai th?, m?t ng??i ??p m?t v?? m?t ng??i ??p m?t xu?ng, ??i ly hai th? ??p xu?ng v?? hai th? c?ng ??ng.
 5. T?i th?i ?i?m n??y, ng??i ch?i c?? ba t??y ch?n sau:
  • G?p v?? m?t c??c ante.
  • Ch?n th? b??n tr??i ?? k?t h?p v?i th? Face Up c?a ng??i ch?i v?? ??t c??c t?ng b?ng c?? c??c.
  • Ch?n th? ph?? h?p ?? k?t h?p v?i th? Face Up c?a ng??i ch?i v?? ??t c??c t?ng b?ng c?? c??c ante.
 6. Tr? khi ng??i ch?i c?? 21 ?i?m t?i th?i ?i?m n??y, ng??i ch?i c?? th? ???nh ho?c ??ng. N?u ng??i ch?i ???nh, th?? th? Face Down ?? x? ly anh ta tr??c ??? s? ???c ti?t l? v?? th??m v??o tay anh ta. N?u ng??i ch?i ??ng, th?? th? m?t c?a ng??i ch?i s? b? lo?i b?. N?u ng??i ch?i c?? 21 ?i?m sau hai th?, th?? anh ta s? t? ??ng ??ng.
 7. N?u ng??i ch?i ??t v?? v??t qu?? 21truc tiep bong da hd ?i?m, th?? ng??i ch?i s? m?t ti?n v?? t?ng c??c.
 8. Sau khi ng??i ch?i ??n l??t, ??i ly s? tr?i qua c??c b??c t??ng t?, s? d?ng c??ng hai th? c?ng ??ng nh? ng??i ch?i. Quy?t ??nh c?a ??i ly v? vi?c ch?n th? c?ng ??ng n??o ???c gi?i th??ch theo c??ch nh?? b??n d??i. Quy?t ??nh ???nh ho?c ??ng c?a ??i ly l?? ???nh v??o 16 ho?c ??t h?n v?? ??ng tr??n 17 tr? l??n.
 9. N?u ??i ly v??t qu?? 21 ?i?tỉ lệ tỉ số hôm naym, th?? ng??i ch?i s? gi??nh chi?n th?ng 1-1 tr??n Ante v?? t?ng c??c.
 10. M?t kh??c, n?u ??i ly c?? 12 ?i?m tr? xu?ng, th?? ??i ly s? kh?ng ?? ?i?u ki?n v?? ng??i ch?i s? t? ??ng gi??nh chi?n th?ng 1-1 tr??n Ante v?? th??c ??y t?ng l??ng, b?t k? t?ng s? ng??i ch?i.
 11. N?u kh?ng, b??n tay c?? nhi?u ?i?m s? gi??nh chi?n th?ng. N?u c??c ??i ly c?? nhi?u ?i?m h?n, ante v?? c??c gi?m m?t. N?u t?ng s? b?ng nhau, th?? Bets v?? c??c t?ng s? ??y. N?u ng??i ch?i c?? t?ng s? cao h?n, th?? ng??i ch?i s? gi??nh chi?n th?ng 1-1 tr??n Ante v?? nang cao.
 12. ??t c??c 2 b??n tr? ti?n d?a tr??n th? ??u ti??n c?a ng??i ch?i v?? hai th? c?ng ??ng. N?? tr? 20 ??n 1 cho ba lo?i v?? 3 ??n 1 cho m?t c?p.
??

Nh??

??

C??c ??i ly s? ch?i b??n tay c?? s?n ??u ti??n trong danh s??ch sau.

 • 21
 • 20
 • 19
 • 11
 • 10
 • 9
 • 18
 • 17
 • M?m 16
 • M?m 15
 • M?m 14
 • M?m 13
 • M?m 12
 • s? 8
 • 7
 • 6
 • 5
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 4
??

Th?? d?
??

? ?ay ng??i ch?i ??t c??c $ 25 v?? th? ??u ti??n c?a t?i l?? 9. Th? th? hai c?a ng??i ch?i c?? th? l?? m?t jack ho?c 2, v?i t?ng s? 19 ho?c 11. B?ng chi?n l??c cho 9 l?n b?t ??u cho th?y tr?? ch?i t?t h?n l?? ch?n 2, V?? v?y, ng??i ch?i ?? l??m.


??

Tr?? ch?i ?? chuy?n c??c $ 25 v??o th? 9, ?? cho th?y ??? l?? nh?ng g?? ng??i ch?i ?? ch?n. Ti?p ??n l?? quy?t ??nh ???nh ho?c ??ng. L?i ch?i r? r??ng v?i 11 l?? ?? ???nh. B?n c?ng c?? th? th?y ng??i ch?i th??m ??t c??c b? sung $ 25 y??u c?u.


??

Th? th? ba c?a ng??i ch?i l?? 8, t?ng c?ng 19. Sau ???, ??n l??t c?a ??i ly. Th? b?t ??u c?a ??i ly l?? 7. V?i hai th? c?ng ??ng, anh ta c?? l?a ch?n b??n tay hai th? l?? 17 ho?c 9. Nh?? ? tr??n cho th?y c??c ??i ly th??ch t? 9 ??n 17, v?? v?y anh ta ?? ch?n 2, t?ng c?ng c?a 9. C??c ??i ly lu?n ??t 16 ho?c ??t h?n n??n anh ?y ?? l??m. Th? th? ba c?a anh l?? 4, t?ng c?ng 13, ?? ?? ?? ?i?u ki?n. 17 ng??i ch?i ?? ???nh b?i 13 ng??i ??i ly, v?? v?y c? ante ban ??u v?? c??c t?ng l??n ?? tr? 1 ??n 1, v?i t?ng chi?n th?ng l?? 50 ?? la.

Chi?n l??c

??

C?? m??i b?ng chi?n l??c, m?t cho m?i th? ng??i ch?i ban ??u. ?? s? d?ng m?i b?ng, h?y t??m th? b??n tr??i d?c theo h??ng d??i c??ng v?? th? b??n ph?i d?c theo c?t b??n tr??i. M?t ch??a kh??a theo b?ng th? 10.

??
??
??
??
??
??

Ch??a kh??a cho c??c b?ng chi?n l??c:

 • F = n?p g?p
 • H = ch?n th? v?? nh?n
 • Lh = ch?n th? tr??i v?? nh?n
 • Ls = ch?n th? tr??i v?? ??ng
 • Rh = ch?n th? ???ng v?? nh?n
 • Rs = ch?n th? ???ng v?? ??ng
 • S = ch?n th? v?? ??ng
??

Phan t??ch

??

B?ng sau ?ay cho th?y x??c su?t v?? ???ng g??p cho s? tr? l?i c?a t?t c? c??c k?t qu? c?? th? x?y ra, d?a tr??n chi?n l??c c?a ng??i ch?i ???c gi?i th??ch ? tr??n.

21 Phan t??ch Duel

Bi?n c? Thanh to??n X??c su?t Tr? v?
Ng??i ch?i ???nh b?i ??i ly 2 0.314006 0,628012
??i ly b??n than 2 0,058887 0.117773
??i ly kh?ng ?? ?i?u ki?n 1 0,049477 0,049477
Bu?c 0 0.150751 0,000000
N?p g?p -1 0,056932 -0.056932
Ng??i ch?i ph?? s?n -2 0,059875 -0.119751
??i ly ???nh b?i ng??i ch?i -2 0.310072 -0.620145
T?ng c?ng ?? 1.000000 -0.001565
??

T? b??o d??i b??n ph?i cho th?y m?t c?nh nh?? l?? 0,16%. Ng??i ch?i s? t?ng 94,31% th?i gian, v?i trung b??nh 1,9431 ??n v? ??t c??c m?i tay. Y?u t? r?i ro, l?? t? l? c?a kho?n l? d? ki?n ??tr??n t?ng s? ti?n ??t c??c l?? 0,08%.

N??i m?t c??ch c?ng b?ng, t?i n??n n??i r?ng t?p tr? gi??p cho tr?? ch?i n??i: "T? l? ph?n tr?m ly thuy?t tr? l?i ng??i ch?i (RTP) l?? 98,38% trong tr?? ch?i ch??nh." Cho ??n khi t?i nh?n ???c m?t y ki?n ??th? ba ???ng tin c?y, b?n s? ph?i quy?t ??nh m??nh tin ai.

2 l??n

??

B?ng sau ?ay cho th?y phan t??ch c?a t?i v? ??t c??c 2 l??n. T? b??o d??i b??n ph?i cho th?y c?nh nh?? l?? 6,53%.

2 Phan t??ch UP

Bi?n c? Thanh to??n K?t h?p X??c su?t Tr? v?
Ba lo?i 20 26.312 0,005248 0.104968
??i 3 1.033.344 0,206120 0,618359
K? thua cu?c -1 3,953,664 0,788632 -0.788632
T?ng c?ng ?? 5.013.320 1.000000 -0.065304
??

Ch?i cho vui

??

B?n c?? th? ch?i ?? gi?i tr?? th?ng qua li??n k?t n??y ??n trang web ch? em c?a ch??ng t?i Ti?n th??ng s??ng b?c m?i nh?t.

Ti?n th??ng s??ng b?c ?en tr?c tuy?n

Th? h?ng S??ng b?c Th??ng Ph?n tr?m Cu?c ???nh c?? Ti?n m?t ?? S??ng b?c Th?ng tin ti?n th??ng ??
1
? $ 15 300xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 15 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb & d
M? s?
2
? $ 100+100 v??ng quay 200% 1000xb Ch?i
Th??ng ?$ 100+100 v??ng quay Ch?i
Ph?n tr?m 200%
Cu?c ???nh c?? 1000xb
M? s?
3
? $ 400 50% 200xb & d Ch?i
Th??ng ?$ 400 Ch?i
Ph?n tr?m 50%
Cu?c ???nh c?? 200xb & d
M? s?
4
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?
5
? $ 10 300xb Ch?i
Th??ng ?$ 10 Ch?i
Ph?n tr?m
Cu?c ???nh c?? 300xb
M? s?

???c vi?t b?i: